อนุกรมวิธานแมลงวันผลไม้ทองสกุล Bactrocera จากสารล่อแมลงในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
#1
อนุกรมวิธานแมลงวันผลไม้ทองสกุล Bactrocera จากสารล่อแมลงในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
ยุวรินทร์ บุญทบ, ศิริณี พูนไชยศรี, ชลิดา อุณหวุฒิ, ลักขณา บำรุงศรี และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาอนุกรมวิธานของแมลงวันผลไม้สกุล Bactrocera ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 ในจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ โดยเก็บรวบรวมตัวอย่างแมลงวันผลไม้จากผลไม้และพืชผัก รวมทั้งการติดกับดักแบบ Steiner จากแหล่งปลูกพืชต่างๆ (เงาะ แก้วมังกร มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่) ซึ่งใช้สารล่อ 3 ชนิด ได้แก่ methyl eugenol, cue lure, capi lure และ lati lure นำตัวอย่างที่รวบรวมได้กลับมายังห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เพื่อจัดรูปร่างและตรวจวิเคราะห์จำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน จากการตรวจวิเคราะห์จำแนกชนิดพบแมลงวันผลไม้ชนิดต่างๆ จำนวน 17 ชนิด ดังนี้ Bactrocera hochii (Zia), B. apicalis (de Meijere), B. diversa (Coquillett), B. isolata Hardy, B. tau (Walker), B. caudata (Fabricius), B. cucurbitae (Coquillett), B. umbrosa (Fabricius), B. albistrigata (de Meijere), B. limberfera (Bezzi), B. zonata (Saunders), B. nigrotibilis (Perkins), B. correcta (Bezzi), B. tuberculata (Bezzi), B. dorsalis (Hendel), B. papayae Drew & Hancock และ B. carambolae Drew & Hancock


ไฟล์แนบ
.pdf   2194_2554.pdf (ขนาด: 415.48 KB / ดาวน์โหลด: 1,526)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม