การศึกษาชนิดศัตรูพืชที่ติดมากับหัวพันธุ์ทิวลิปนำเข้าจากต่างประเทศ
#1
การศึกษาชนิดศัตรูพืชที่ติดมากับหัวพันธุ์ทิวลิปนำเข้าจากต่างประเทศ
วานิช คำพานิช, วันเพ็ญ ศรีชาติ, นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด และกฤษณะ หาญพิพัฒน์
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช, กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันพืชสวน

          ทิวลิป (Tulip) จัดเป็นพืชอยู่ในวงศ์ Liliaceae มีศัตรูพืชรวมทั้งสิ้น 148 ชนิด จัดเป็นเชื้อรา 30 ชนิด แบคทีเรีย 6 ชนิด แอคติโนมายซีส 1 ชนิด ไวรัส 20 ชนิด ไฟโตพลาสมา 2 ชนิด ไส้เดือนฝอย 15 ชนิด แมลง 41 ชนิด ไร 6 ชนิด และวัชพืช 27 ชนิด มีรายในประเทศไทย 62 ชนิด และจากการสุ่มตัวอย่างหัวพันธุ์ทิวลิปนำเขาจากเนเธอร์แลนด์ ที่ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพฯ และด่านตรวจพืชลาดกระบัง ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 จำนวนทั้งหมด 8 ตัวอย่าง ผลการตรวจสอบและจำแนกชนิดพบศัตรูพืชทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ เชื้อรา Cladosporium sp., Curvularia lunata, Fusarium solani, Rhizoctonia solani และ Rhizopus stolonifer และจากการติดตาม ตรวจสอบศัตรูพืชในแหล่งปลูกภายหลังการนำเข้าหัวพันธุ์ทิวลิปในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 แปลง ตรวจสอบแลวไม่พบศัตรูพืช และในระหว่างทำการศึกษาไม่พบศัตรูพืชกักกันเป้าหมาย ข้อมูลเบื้องต้นนี้จะนำไปใช้สร้างฐานข้อมูลศัตรูพืชจากต่างประเทศ และจัดทำคู่มือการวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืช การติดตามเฝ้าระวังศัตรูพืชกักกันเป้าหมายของทิวลิป ณ จุดนำเข้าอย่างต่อเนื่องเป็นภารกิจสำคัญด่านกักกันพืชและอารักขาพืชเพื่อป้องกันศัตรูพืชแปลกใหม่รุกรานเข้ามาในประเทศไทย


ไฟล์แนบ
.pdf   2162_2554.pdf (ขนาด: 142.22 KB / ดาวน์โหลด: 1,271)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม