อนุกรมวิธานของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง
#1
อนุกรมวิธานของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง
ชมัยพร บัวมาศ, ชลิดา อุณหวุฒิ, ลักขณา บำรุงศรี, สุนัดดา เชาวลิต และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2556 เพื่อทราบชนิด ลักษณะความแตกต่างพร้อมแนวทางในการวินิจฉัยและเขตการกระจายของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังที่มีอยู่ในประเทศไทย เก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยแป้งจากแหล่งปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ นำตัวอย่างที่รวบรวมได้มาทำสไลด์ถาวร และตรวจวินิจฉัยชนิด ตามหลักอนุกรมวิธาน ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จากการตรวจจำแนกชนิด พบเพลี้ยแป้ง จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยแป้งลาย, Ferrisia virgata (Cockerell) เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู, Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีเขียว, Phenacoccus madeirensis Green เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีเทา, Pseudococcus jackbeardsleyi Gimple & Miller เพลี้ยแป้งมะละกอ, Paracoccus marginatus Williams & Granara de Willink แมลงศัตรูธรรมชาติที่พบ จำนวน 9 ชนิด อันดับ Coleoptera วงศ์ Coccinellidae จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ ด้วงเต่าสีส้ม, Micraspis discolor (Fabricius) ด้วงเต่าลายหยัก, Menochilus sexmaculatus (Fabricius) ด้วงเต่าแก้มเหลือง, Curinus coeruleus Mulsant ด้วงเต่าลายรี, Cryptogonus orbiculus (Gyllenhal) ด้วงเต่าบรูมอยเดส, Brumoides saturalis Fabricius ด้วงเต่านีฟัส, Nephus ryuguus (H.Kamiya) ด้วงเต่าสคิมนัส, Scymnus rectoides Sasaji อันดับ Neuroptera วงศ์ Chrysopidae จำนวน 1 ชนิด คือ แมลงช้างปีกใส, Plesiochrysa ramburi (Schneider) อันดับ Hymenoptera วงศ์ Encyrtidae จำนวน 1 ชนิด คือ แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู, Anagyrus lopezi (De Santis) ตัวอย่างที่ได้นำมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตร


ไฟล์แนบ
.pdf   5 (1)_2556.pdf (ขนาด: 525.04 KB / ดาวน์โหลด: 1,465)
.pdf   5 (2)_2556.pdf (ขนาด: 1.91 MB / ดาวน์โหลด: 854)
.pdf   5 (3)_2556.pdf (ขนาด: 1.15 MB / ดาวน์โหลด: 1,023)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม