การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรพันธุ์อ้อยเพื่อการส่งเสริมการผลิตเอทานอลและการกระจายผลผลิต
#1
การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรพันธุ์อ้อยเพื่อการส่งเสริมการผลิตเอทานอลและการกระจายผลผลิต (อ้อยชุดปี 2548) อ้อยตอ 2
วาสนา  วันดี, นัฐภัทร์  คำหล้า, วิภาวรรณ  กิติวัชระเจริญ, ดารารัตน์  มณีจันทร์, ธงชัย  ตั้งเปรมศรี, อดิศักดิ์  คำนวณศิลป์, รงค์  ย้อนใจทัน, สุจิตรา  พิกุลทอง, กนกวรรณ  ฟักอ่อน และเบ็ญจมาตร  รัศมีรณชัย
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์, สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี


          ศึกษาในอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 ปี 2555-2558 ณ แปลงเกษตรกร จ.กาญจนบุรี และแปลงทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 4 ซ้ำ มี 10 กรรมวิธี คือ อ้อยโคลนดีเด่น 9 โคลน (UTe05-101, UTe05-102, UTe05-103, UTe05-104, UTe05-106, UTe05-110, UTe05-112, UTe05-114, UTe05-115 และพันธุ์อู่ทอง 2 (พันธุ์เปรียบเทียบ) ผลการทดลองพบว่า
 
อ้อยปลูก แปลงเกษตรกร จ.กาญจนบุรี
          ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของอ้อยทั้ง 9 โคลน มีอ้อยโคลนดีเด่น 2 โคลน คือ UTe05-103 และ UTe05-104 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ขณะที่โคลนอื่นๆ ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2 (24.2 ตันต่อไร่) โดยให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 21.5 - 23.5 ตันต่อไร่ ค่าซีซีเอส มีอ้อยโคลนดีเด่น 1 โคลน มีค่าสูงพันธุ์อู่ทอง 2 คือ UTe05-102 ขณะที่โคลน UTe05-101, UTe05-106, UTe05-110, UTe05-112, UTe05-114 และ UTe05-115 มีค่าซีซีเอสใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2 (13.88) โดยมีค่าซีซีเอสอยู่ระหว่าง 11.03 - 12.95 ความสูงของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์อู่ทอง 2 โดยมีความสูงอยู่ระหว่าง 300 - 339 เซนติเมตร สอดคล้องกับจำนวนปล้องต่อลำ เส้นผ่าศูนย์กลางลำของอ้อยทั้ง 9 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์อู่ทอง 2 โดยมี 2 โคลน คือ UTe05-104 และ UTe05-110 มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำมากกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนโคลนอื่นๆ มีค่าใกล้เคียงหรือน้อยกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 

อ้อยปลูก แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

          ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของอ้อยโคลนดีเด่น 8 โคลนและพันธุ์อู่ทอง 2 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าอยู่ระหว่าง 21.1-24.6 ตันต่อไร่ (UTe05-102, อู่ทอง 2, UTe05-101, UTe05-112, UTe05-115, UTe05-104, UTe05-106, UTe05- 110, UTe05-103 ตามลำดับ) ยกเว้น UTe05-114 ที่มีค่าน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ค่าซีซีเอสของของอ้อยโคลนดีเด่น 7 โคลนและพันธุ์อู่ทอง 2 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าอยู่ระหว่าง 12.8 - 13.9 ตันซีซีเอสต่อไร่ (UTe05-114, UTe05-101, UTe05- 110, UTe05-106, UTe05-115, อู่ทอง 2, UTe05-102 ตามลำดับ) ยกเว้น UTe05-103, UTe05-104 ที่มีค่าน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลผลิตน้ำตาลของอ้อยโคลนดีเด่น 8 โคลนไม่แตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์อู่ทอง 2 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.46 - 3.18 ตันต่อไร่ (UTe05-104, UTe05-103, UTe05-101, อู่ทอง 2, UTe05-102, UTe05-115, UTe05-106, UTe05-110 ตามลำดับ) ยกเว้น UTe05-112, UTe05-114 ที่มีค่าน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ความสูงของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์อู่ทอง 2 โดยทั้ง 9 โคลน มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าพันธุ์     อู่ทอง 2 (272 เซนติเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลางลำของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ คือ มี 3 โคลนมีค่ามากกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 (2.82 เซนติเมตร) คือ UTe05-115, UTe05-110 และ UTe05-102 มีค่าเท่ากับ 2.83, 2.98 และ 3.37 เซนติเมตร ตามลำดับ จำนวนปล้องของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 ซึ่งมี 20 ปล้อง ยกเว้น UTe05-114 มีค่าน้อยกว่า

อ้อยตอ 1 แปลงเกษตรกร จ.กาญจนบุรี
          ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลน ไม่มีอ้อยโคลนดีเด่นใดที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 (18.1 ตันต่อไร่) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่มี 2 โคลน คือ โคลน UTe05-104, UTe05-110 ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 18.2 - 18.7 ตันต่อไร่ เช่นเดียวกับค่าซีซีเอส ไม่มีอ้อยโคลนดีเด่นใดมีค่าซีซีเอส สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 (14.2) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่มี 1 โคลน คือ UTe05-102 มีค่าซีซีเอสเท่ากับพันธุ์อู่ทอง 2 ผลผลิตน้ำตาลของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 8 โคลนแตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์อู่ทอง 2 โดยมีค่าน้อยกว่า ยกเว้น UTe05-102 ที่มีค่าใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

อ้อยตอ 1 แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

           ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลน ไม่มีอ้อยโคลนดีเด่นใดที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 (14.6 ตันต่อไร่) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่มี 2 โคลน คือ โคลน UTe05-101, UTe05-102 ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 2 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 14.8 - 15.3 ตันต่อไร่ เช่นเดียวกับค่าซีซีเอส ไม่มีอ้อยโคลนดีเด่นใดมีค่าซีซีเอส สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 2 (14.2) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่มี  4 โคลน คือ UTe05-102, UTe05-110, UTe05-112, UTe05-114 มีค่าซีซีเอสใกล้เคียงพันธุ์อู่ทอง 2 ผลผลิตน้ำตาลของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 9 โคลนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับพันธุ์อู่ทอง 2 โดย UTe05-101, UTe05-102 และ UTe05-112 ที่มีค่ามากกว่าพันธุ์อู่ทอง 2

อ้อยตอ 2 แปลงเกษตรกร จ.กาญจนบุรี และแปลงทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
หลังเก็บเกี่ยวอ้อยตอ 1 ทำการแต่งตออ้อยและดูแลรักษาอ้อยตอ 2 อ้อยมีการเจริญเติบโตดี ขณะนี้อ้อยอายุประมาณ 7 เดือน


ไฟล์แนบ
.pdf   14_2557.pdf (ขนาด: 211.31 KB / ดาวน์โหลด: 503)
ตอบกลับ




ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม