การเปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์อ้อยคั้นน้ำชุดปี 2553 : อ้อยตอ 2
#1
การเปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์อ้อยคั้นน้ำชุดปี 2553 : อ้อยตอ 2
วาสนา  วันดี, ปิยธิดา  อินทร์สุข, ดารารัตน์  มณีจันทร์, ธงชัย  ตั้งเปรมศรี, อดิศักดิ์  คำนวณศิลป์, ณรงค์  ย้อนใจทัน, สุจิตรา  พิกุลทอง, กนกวรรณ  ฟักอ่อนและเบ็ญจมาตร  รัศมีรณชัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี

          ศึกษาในอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 ปี 2554-2557 ณ แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 2 ซ้ำ มี 37 กรรมวิธี คือ อ้อยโคลนดีเด่น 35 โคลน และ พันธุ์เปรียบเทียบ 2 พันธุ์ ผลการทดลองพบว่า

อ้อยปลูก ปี 2554/2555
          ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 35 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีอ้อยโคลนดีเด่น 20 โคลน (UTj10-2, UTj10-3, UTj10-4, UTj10-5, UTj10-6, UTj10-8, UTj10-10, UTj10-12, UTj10-13, UTj10-15, UTj10-16, UTj10-18, UTj10-19, UTj10-20, UTj10-22, UTj10-23, UTj10-26, UTj10-32, UTj10-33, UTj10-35) ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 (12.9 ตันต่อไร่) และมีอ้อยโคลนดีเด่น 9 โคลน (UTj10-1, UTj10-7, UTj10-9, UTj10-14, UTj10-21, UTj10-24, UTj10-27, UTj10-28, UTj10-30) ให้ผลผลิตน้อยกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 แต่มากกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 72 (9.9 ตันต่อไร่) ปริมาตรน้ำคั้นของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 35 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีอ้อยโคลนดีเด่น 20 โคลน (UTj10-2, UTj10-3, UTj10-4, UTj10-5, UTj10-6, UTj10-8, UTj10-10, UTj10-12, UTj10-13, UTj10-15, UTj10-16, UTj10-18, UTj10-19, UTj10-20, UTj10-22, UTj10-24, UTj10-26, UTj10-32, UTj10-33, UTj10-35) ให้ปริมาตรน้ำคั้นมากกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 (2,374 ลิตรต่อไร่) และพันธุ์สุพรรณบุรี 72 (2,447 ลิตรต่อไร่) คุณภาพน้ำอ้อย ด้านสีน้ำคั้น มีอ้อยโคลนดีเด่น 26 โคลน (UTj10-1, UTj10-2, UTj10-3, UTj10-5, UTj10-6, UTj10-7, UTj10-8, UTj10-9, UTj10-12, UTj10-13, UTj10-14, UTj10-15, UTj10-16, UTj10-18, UTj10-19, UTj10-20, UTj10-21, UTj10-22, UTj10-24, UTj10-25, UTj10-26, UTj10-27, UTj10-29, UTj10-33, UTj10-34, UTj10-36) มีสีน้ำคั้นใกล้เคียงหรือดีกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และพันธุ์สุพรรณบุรี 72 ด้านรสชาติ  น้ำคั้น มีอ้อยโคลนดีเด่น 6 โคลน (UTj10-7, UTj10-9, UTj10-16, UTj10-19, UTj10-21, UTj10-24) มีรสชาติใกล้เคียงหรือดีกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และพันธุ์สุพรรณบุรี 72 ด้านกลิ่นหอมน้ำคั้น มีอ้อยโคลนดีเด่น 6 โคลน (UTj10-16, UTj10-18, UTj10-19, UTj10-26, UTj10-27, UTj10-28) มีกลิ่นหอมใกล้เคียงหรือดีกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และพันธุ์สุพรรณบุรี 72

อ้อยตอ 1 ปี 2555/2556

          ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 35 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีอ้อยโคลนดีเด่น 18 โคลน (UTj10-3, UTj10-8, UTj10-10, UTj10-15, UTj10-16, UTj10-19, UTj10-20, UTj10-21, UTj10-22, UTj10-23, UTj10-24, UTj10-25, UTj10-26, UTj10-28, UTj10-30, UTj10-32, UTj10-33, UTj10-35) ให้ผลผลิตใกล้เคียงหรือสูงกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 (8.0 ตันต่อไร่) และพันธุ์สุพรรณบุรี 72 (8.3 ตันต่อไร่) ปริมาตรน้ำคั้นของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 35 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีอ้อยโคลนดีเด่น 21 โคลน (UTj10-3, UTj10-6, UTj10-7, UTj10-8, UTj10-10, UTj10-13, UTj10-18, UTj10-19, UTj10-20, UTj10-21, UTj10-22, UTj10-23, UTj10-24, UTj10-25, UTj10-26, UTj10-27, UTj10-30, UTj10-32, UTj10-33, UTj10-34) ให้ปริมาตรน้ำคั้นมากกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 (1,700 ลิตรต่อไร่) แต่มีเพียง 7 โคลน (UTj10-10, UTj10-19, UTj10-22, UTj10-24, UTj10-26, UTj10-27, UTj10-30) ให้ปริมาตรน้ำคั้นมากกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 72 (2,367 ลิตรต่อไร่) คุณภาพน้ำอ้อย ด้านสีน้ำคั้น มีอ้อยโคลนดีเด่น 9 โคลน (UTj10-12, UTj10-15, UTj10-20, UTj10-21, UTj10-22, UTj10-25, UTj10-27, UTj10-33, UTj10-36) มีสีน้ำคั้นใกล้เคียงหรือดีกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และพันธุ์สุพรรณบุรี 72 ด้านรสชาติน้ำคั้น มีอ้อยโคลนดีเด่น 4  โคลน (UTj10-3, UTj10-6, UTj10-12, UTj10-15) มีรสชาติใกล้เคียงหรือดีกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และพันธุ์สุพรรณบุรี 72 ด้านกลิ่นหอมน้ำคั้น มีอ้อยโคลนดีเด่น 5 โคลน คือ UTj10-12, UTj10-21, UTj10-22, UTj10-26 และ UTj10-27 มีกลิ่นหอมใกล้เคียงหรือดีกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และพันธุ์สุพรรณบุรี 72

อ้อยตอ 2 ปี 2556/2557
          ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 35 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีอ้อยโคลนดีเด่น 14 โคลน (UTj10-2, UTj10-3, UTj10-6, UTj10-9, UTj10-11, UTj10-16, UTj10-18, UTj10-20, UTj10-22, UTj10-28, UTj10-29, UTj10-30, UTj10-32, UTj10-33, UTj10-35) ให้ผลผลิตใกล้เคียงหรือสูงกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 (7.3 ตันต่อไร่) และมีอีก 5 โคลน (UTj10-4, UTj10-7, UTj10-8, UTj10-19, UTj10-26) ที่ให้ผลผลิตใกล้เคียงหรือสูงกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 72 (6.4 ตันต่อไร่) ปริมาตรน้ำคั้นของอ้อยโคลนดีเด่นทั้ง 35 โคลนมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีอ้อยโคลนดีเด่น 23 โคลน (UTj10-1, UTj10-2, UTj10-3, UTj10-4, UTj10-6, UTj10-7, UTj10-8, UTj10-10, UTj10-11, UTj10-14, UTj10-15, UTj10-16, UTj10-18, UTj10-19, UTj10-20, UTj10-21, UTj10-22, UTj10-26, UTj10-28, UTj10-29, UTj10-30, UTj10-32, UTj10-35) ให้ปริมาตรน้ำคั้นมากกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 (1,286 ลิตรต่อไร่) และพันธุ์สุพรรณบุรี 72 (1,485 ลิตรต่อไร่) ยกเว้นเพียงโคลน UTj10-11, UTj10-14 และ UTj10-26 คุณภาพน้ำอ้อย ไม่มีอ้อยโคลนดีเด่นใด ที่มีสีน้ำคั้น รสชาติน้ำคั้น และกลิ่นหอมน้ำคั้น ใกล้เคียงหรือดีกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และพันธุ์สุพรรณบุรี 72


ไฟล์แนบ
.pdf   17_2557.pdf (ขนาด: 222.41 KB / ดาวน์โหลด: 510)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม