ผลของการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตต่อผลผลิตและคุณภาพอ้อย
#1
ผลของการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตต่อผลผลิตและคุณภาพอ้อย
นิลุบล  ทวีกุล, กอบเกียรติ  ไพศาลเจริญ, ศรีสุดา  ทิพยรักษ์, วัลลีย์  อมรพล, สรรเสริญ  เสียงใส, เทอดศักดิ์   อนากาศ และอรอุมา  สีไว
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น 

          ทำการศึกษาผลของการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตต่อผลผลิตและคุณภาพอ้อย เพื่อเป็นแนวทางให้คำแนะนำเกษตรกร  ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาขอนแก่น อ. เมือง จ. ขอนแก่น  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงธันวาคม 2557  ในอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3  วางแผนการทดลอง แบบ Randomized Complete Block Design มี 4 ซ้ำ 6 กรรมวิธีทดลอง ได้แก่  1)  ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  2)  ใส่ปุ๋ยตามเกษตรกรนิยม  3) ใส่ปุ๋ยตามเกษตรกรนิยมและพ่นสารไคโตซาน  4)  ใส่ปุ๋ยตามเกษตรกรนิยมและพ่นน้ำส้มควัน 5)  ใส่ปุ๋ยตามเกษตรกรนิยมและพ่นยูเรีย   6) ใส่ปุ๋ยตามเกษตรกรนิยมและพ่นน้ำ  โดยผสมสารตามกรรมวิธีทดลองอัตรา 20 ซีซี (กรัม สำหรับยูเรีย)/น้ำ 20 ลิตร  พ่นสารเร่งการเจริญเติบโตตามวิธีทดลองทุก 10 วันหลังอ้อยงอกจนอายุ 2 เดือน อัตรา 80 ลิตรต่อไร่ ขนาดแปลงย่อย 7.8 x 8.0 เมตร  พื้นที่เก็บเกี่ยว 5.2 x 6.0 เมตร  พบว่าการทดลองครั้งนี้ ยืนยันผลการทดลองในปี 2555 – 56 คือ การพ่นสารเร่งการเจริญเติบโตไม่มีผลกระทบต่อ ผลผลิตและลักษณะที่ทำการศึกษาของอ้อย โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 12 - 15 ตัน/ไร่ ถึงแม้การใส่ปุ๋ยตามเกษตรกรนิยมและพ่นสารเร่งการเจริญเติบโต มีต้นทุนต่ำกว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แต่สูงกว่าการใส่ปุ๋ยตามเกษตรกรนิยมโดยไม่พ่นสารใดๆ โดยเฉพาะค่าพ่นสารฯ จำนวน 6 ครั้ง (600 – 900 บาท/ไร่)


ไฟล์แนบ
.pdf   20_2557.pdf (ขนาด: 175.15 KB / ดาวน์โหลด: 1,326)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม