หน้าที่

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์

2. บริหารการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่ายและกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

3. ให้บริการตรวจสอบเพื่อรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ และแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์แก่ภาครัฐ เอกชน เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง