คลังเอกสารความรู้
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: การจัดการความรู้ KM (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=62)
+--- คลังข้อมูล: เทคโนโลยีสารสนเทศ (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=66)
+--- เรื่อง: ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (/showthread.php?tid=2403)ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - doa - 18-09-2020

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลจัดการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลให้พ้นจากอันตรายต่างๆ เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ภัยธรรมชาติ ภัยคุกคามอื่นๆ รวมถึงการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ต้องการเปิดเผยของผู้ใช้

.pdf   01 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf (ขนาด: 204.13 KB / ดาวน์โหลด: 420)
.pdf   02 ความสนใจต่อความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์.pdf (ขนาด: 190.07 KB / ดาวน์โหลด: 648)
.pdf   03 ระบบรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย.pdf (ขนาด: 464.69 KB / ดาวน์โหลด: 2,140)
.pdf   04 การดูแลและรักษาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น.pdf (ขนาด: 148.39 KB / ดาวน์โหลด: 463)
.pdf   05 ไวรัสคอมพิวเตอร์.pdf (ขนาด: 181.76 KB / ดาวน์โหลด: 3,283)
.pdf   06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.pdf (ขนาด: 120.16 KB / ดาวน์โหลด: 366)