การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
#1
          สถิติเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคม การบริหารธุรกิจ และการปกครอง จัดเป็นเทคนิคที่ใช้แก้ปัญหาโดยการวินิจฉัยข้อมูล ช่วยให้เกิดการตัดสินใจจากพื้นฐานความไม่แน่นอน เป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยในการตัดสินใจในรูปของตัวเลข การรวบรวมข้อความจริงมาศึกษา การสรุปผลที่ได้จากการทดลองในรูปของตัวอย่างและนำมากล่าวโดยอ้างตามหลักของความน่าจะเป็นหรือโอกาส (probability) โดยใช้การตัดสินใจทางสถิติ (statistical decision) 


ไฟล์แนบ
.pdf   การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ.pdf (ขนาด: 1.12 MB / ดาวน์โหลด: 269,159)
ตอบกลับ