เทคโนโลยีการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มดาหลา
#1
เพื่อรู้ถึงเทคโนโลยีการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มดาหลา


ไฟล์แนบ
.pdf   บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับดาหลา.pdf (ขนาด: 1.49 MB / ดาวน์โหลด: 229)
.pdf   บทที่ 2 พันธุ์ดาหลา.pdf (ขนาด: 1.57 MB / ดาวน์โหลด: 221)
.pdf   บทที่ 3 การผสมพันธุ์ดาหลา.pdf (ขนาด: 3.09 MB / ดาวน์โหลด: 196)
.pdf   บทที่ 4 การปลูกและการดูแลรักษา.pdf (ขนาด: 1.92 MB / ดาวน์โหลด: 197)
.pdf   บทที่ 5 การแปรรูป.pdf (ขนาด: 5.15 MB / ดาวน์โหลด: 194)
.pdf   บทที่ 6 เอกสารอ้างอิง.pdf (ขนาด: 34.14 KB / ดาวน์โหลด: 165)
.pdf   วิจัยและพัฒนาพันธุ์ดาหลาโดยวิธิการผสมเกสรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง.pdf (ขนาด: 4.73 MB / ดาวน์โหลด: 247)
.pdf   สกัดเส้นใยจากลำต้นดาหลาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการทอผ้าในจังหวัดนราธิวาส.pdf (ขนาด: 2.18 MB / ดาวน์โหลด: 215)
ตอบกลับ