การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน
#1
          เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่สนใจ ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และสำหรับให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารใช้ในการกำกับดูแลการจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุ ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทำให้การตรวจสอบเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดเวลา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณค่าการปฏิบัติงาน ทั้งในเชิงรับที่เน้นการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้ทันเวลา และเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และสามารถบริหารจัดการด้านพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ไฟล์แนบ
.pdf   บทที่ 1 บทนำ.pdf (ขนาด: 176.4 KB / ดาวน์โหลด: 1,088)
.pdf   บทที่ 2 ระเบียบ ข้อบังคับ ความรู้ทางวิชาการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.pdf (ขนาด: 1.19 MB / ดาวน์โหลด: 1,618)
.pdf   บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน การตรวจสอบการบริหารพัสดุ.pdf (ขนาด: 495.55 KB / ดาวน์โหลด: 1,855)
.pdf   บทที่ 4 ผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ.pdf (ขนาด: 361.61 KB / ดาวน์โหลด: 1,011)
.pdf   บทที่ 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะแนวทางที่มีประสิทธิภาพ.pdf (ขนาด: 199.89 KB / ดาวน์โหลด: 821)
ตอบกลับ