การิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตแป้งดิบมันสำปะหลัง
#1
การิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตแป้งดิบมันสำปะหลัง


          วิจัยและพัฒนาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตพืช เศรษฐกิจ ภายใต้แผนงานวิจัย วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชสู่เกษตรที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยแนวทางและการวิเคราะห์ค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตแป้งดิบมันสำปะหลัง ในส่วนกระบวนการแปรรูปของโรงงานผลิตแป้งดิบ ตลอดจนการคำนวณหาค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของวัตถุดิบหัวสดมัน สำปะหลังตลอดห่วงโซ่การผลิตจนสิ้นสุดการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แป้งดิบ


ไฟล์แนบ
.pdf   วิจัยและพัฒนาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตพืชเศรษฐกิจ.pdf (ขนาด: 599.63 KB / ดาวน์โหลด: 31)
ตอบกลับ