ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ลายไทย

ข้าพระพุทธเจ้า

ลายไทย

รายชื่อผู้ร่วมลงนามถวายพระพร


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า

กฤษดานันท์ ตีทับไทย

นักวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สิริมาส เลาหะศิริมากุล

นางสาวณัฏฐ์ชยธร ขัตติยะพุฒิเมธ

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

กรมวิชาการเกษตร

นายวัลลภ สิงหรา

พนักงานบริษัท

นายพิทยา พรหมรัตน์

เจ้าพนักงานการเกษตร

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

สถาบันวิจัยพืชสวน

นายสันติ​ รัตน​ศิริ​พรหม​

เลขาธิการ​สมาคม​ส่งเส​ร​ิ​มการท่องเที่ยว​จังหวัด​นนทบุรี​

​สมาคม​ส่งเส​ร​ิ​มการท่องเที่ยว​จังหวัด​นนทบุรี

นิติบุคคล​

นางรุ่งทิพย์ วุฒิคัมภีร์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่4 อุบลราชธานี

กรมวิชาการเกษตร

ธนพล อินทระ

นักวิชาการเกษตร

ด่านตรวจพืชท่าเรือปััตตานี

กรมวิชาการเกษตร

นางสาว นิษฐ์ เกื้อสกุล

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเกาะสมุย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทมิตา โชคปิยธนากุล

นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ

กลุ่มวิจัยโรคพืช

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

นายเกรียงไกร สุภโตษะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวนิศารัตน์ ทวีนุต

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นงคราญ นึกเร็ว

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายทวีป หลวงแก้ว

ผู้อำนวยการฯ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก

กรมวิชาการเกษตร

นายฉันทิตย์ ศรีจันทร์

ครู กศน.ตำบล

สกร.ระดับอำเภอกุดชุม

สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมการเรียนรู้

หน้าที่ ๑ จาก ๔