ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ลายไทย

ข้าพระพุทธเจ้า

ลายไทย

รายชื่อผู้ร่วมลงนามถวายพระพร


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า

สิรมาส เลาหะศิริมากุล


วันที่ : 19 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 15:48

นายบุญรักษ์ บุตรละคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


วันที่ : 19 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 15:34

นายไกรสิงห์ ชูดี

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

กรมวิชาการเกษตร


วันที่ : 19 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 15:06

นายนิมิตร มั่นคง

นักวิชาการเกษตร

ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง

กรมวิชาการเกษตร


วันที่ : 19 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 13:56

นางจิตชยา พงศาปาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง

กรมวิชาการเกษตร


วันที่ : 19 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 13:55

นางสาวกลอยใจ คงเจี้ยง

นักวิชาการเกษตร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร


วันที่ : 19 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 13:19

ชัยณุวัฒน์ ใจคำ

เกษตรกร

สวนเกษตรพิงเคียว

เชียงใหม่


วันที่ : 19 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 11:52

นายประสิทธิ์ คุณลุน

พนักงานประจำสำนักงาน

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กรมวิชาการเกษตร


วันที่ : 19 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 11:16

ณัฐนรี อันรุ่งสุภาพร

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กองแผนงานและวิชาการ

กรมวิชาการเกษตร


วันที่ : 18 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 19:37

นางสาวมณีรัตน์ ทองเรือง

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

ศูนย์วิจัยปาลมน้ำมันสุราษฎร์ธานี

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร


วันที่ : 18 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 13:50

มณีรัตน์

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

ศูนย์วิจัยปาลมน้ำมันสุราษฎร์ธานี

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร


วันที่ : 18 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 13:50

ธีรทัศน์ สารินสินมหัต

บริษัท คอฟฟี่ แมดเนส จำกัด


วันที่ : 18 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 13:28

สิรมาส เลาหะศิริมากุล


วันที่ : 17 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 15:18

นางมุจลินท์ ธรรมวงษ์


วันที่ : 17 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 13:51

นายอำพล พรหมเมศร์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี กรมวิชาการเกษตร


วันที่ : 16 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 20:22
หน้าที่ ๑ จาก ๙