ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ลายไทย

ข้าพระพุทธเจ้า

ลายไทย

รายชื่อผู้ร่วมลงนามถวายพระพร


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า

นางสาววรรณภา ธรรมมาลา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3


วันที่ : 03 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 09:26

นายอัครเดช หาญคำอุ้ย

บริการลูกค้า

บริษัท โปรเฟสชั่น ทรานสปอร์ตแอนด์เซอร์วิส จำกัด


วันที่ : 02 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 23:22

นายเกรียงไกร สุภโตษะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


วันที่ : 02 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 14:48

สมชัย มณีฉาย

พ่อค้า


วันที่ : 01 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 20:06

TANG RIXIU

MANEIGER


วันที่ : 01 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 15:26

สุภัคชา หอมจันทร์

หัวหน้าด่านตรวจพืชอรัญประเทศ

ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร


วันที่ : 01 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 15:07

นางสาววชิราภรณ์ เปี่ยมบำรุง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3


วันที่ : 01 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 14:23

นายพิสิษฐ์ ไผ่ล้อมวรกุล

นักวิชาการเกษตร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1


วันที่ : 01 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 14:04

นางสาววิมล ฤทธิศุภผล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กองแผนงานและวิชาการ

กรมวิชาการเกษตร


วันที่ : 01 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 10:07

นางสาววลีรัตน์ วรกาญจนบุญ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

กรมวิชาการเกษตร


วันที่ : 01 กรกฎาคม 2567 | เวลา : 09:44

นางสาวบุญญาภา ศรีหาตา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร


วันที่ : 30 มิถุนายน 2567 | เวลา : 17:02

นางจิตชยา พงศาปาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง

กรมวิชาการเกษตร


วันที่ : 28 มิถุนายน 2567 | เวลา : 15:21

ทมิตา โชคปิยธนากุล

นักวิชาการโรคพืชชำนาณการ

กลุ่มวิจัยโรคพืช

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


วันที่ : 28 มิถุนายน 2567 | เวลา : 13:45

นางสาวธารารัตน์ บุญเรืองศรี

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3


วันที่ : 28 มิถุนายน 2567 | เวลา : 09:24

ทมิตา โชคปิยธนากุล

นักวิชาการโรคพืชชำนาณการ

กลุ่มวิจัยโรคพืช

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


วันที่ : 27 มิถุนายน 2567 | เวลา : 16:37
หน้าที่ ๓ จาก ๘