ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ลายไทย

ข้าพระพุทธเจ้า

ลายไทย

รายชื่อผู้ร่วมลงนามถวายพระพร


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า

นายศิรพงศ์ สกุลงาม

อัญธิชา พรมเมืองคุก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Vasuchart Nilvas

ที่ปรึกษา

บริษัท สยามเนเชอร์ จำกัด

นายสุริยา สาขาสุวรรณและครอบครัว

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

พีระวัฒน์ พวงบานเย็น

Executive chef

Saint Augustin Asian restaurant

พิทักษ์ ประดิษฐ์

QMR

โรงงาน

บริษัท มิสเตอร์กรีน 2017 จำกัด

นส.จันทนา โชคพาชื่น

นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ

กรมวิชาการเกษตร

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

นายปฐมพงษ์ วงศ์สุวรรณ์

นักวิชาการเกษตร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมวิการเกษตร

นายวีระพงษ์ เย็นอ่วม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สิริมาส เลาหะศิริมากุล

อรุณโรจน์ วงศ์ธิบดีเดช

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมวิชาการเกษตร

สุริยา วงฮาด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมวิชาการเกษตร

นายปรีชา กาเพ็ชร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

กรมวิชาการเกษตร

นางจิรวดี แดงพวง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กรมวิชาการเกษตร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

นายนพดล แดงพวง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง

กรมวิชาการเกษตร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

หน้าที่ ๓ จาก ๔