วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษรตร พร้อมด้วย ผอ.กปร. คณะผู้บริหาร สวพ. 5 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จฯ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี และโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ศวพ.ปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 63 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลวงหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ อาจหาญ เจ้าหน้าที่การเกษตร และคณะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ โดยผู้ตรวจราชการเขต 2 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถนนบางขุนนนท์ แขวงยางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา

ติดต่อ                                                                                     

เบอร์โทรศัพท์ : 02-5205149-50

เบอร์โทรสาร : 02-5205149

เบอร์ห้องการเงิน : 02-0498726

เบอร์ห้อง พรบ. :02-5293090

E-mail : sbp.prathum@yahoo.co.th

Facebook : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี

พันธกิจ

พันธกิจ

1.วางแผนงาน โครงการวิจัย และในพื้นที่รับผิดชอบ

2.ศึกษา วิจัย พัฒนา พืช และทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ

3.ให้บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองดิน พืช ปุ๋ย  สารเคมีการเกษตร ผลิตผล และมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่รับผิดชอบ

4.เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านวิชาการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ในพื้นที่รับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.สนับสนุนงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตร

1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันโดยการจัดการสวนอย่างถูกต้องและเหมาะสม

1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยใช้ชีวินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี

2.สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

2.1 กิจกรรม การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืชออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแล พ.ร.บ.

-ออกใบอนุญาต พ.ร.บ.พันธุ์พืช  พ.ร.บ.ปุ๋ย และ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย

-การตรวจร้านค้า/สินค้าเกษตร

-การตรวจประเมินร้าน Q-shop

-การตรวจสอบการระบาดของแมลงหวี่ขาว (EU)

3.งานควบคุมตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ร.บ.วัตถุอันตราย และ พ.ร.บ.พันธุ์พืช

4.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพิเศษ

4.1 โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

4.2 โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านชวดบัว ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก

4.3 โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านบางขอม ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

4.4 โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก

4.5 โครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร

4.6 โครงการพัฒนาพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)

4.7 โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้ผลหายาก จ.นครนายก โรงเรียนทหารการสัตว์

5.โครงการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดี (มะพร้าวน้ำหอม)

6.งานพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)

– ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP)

7.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำ หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสม ในพื้นที่ ศพก.คลองหลวง ศพก.ธัญญบุรี ศพก.ลำลูกกา
ศพก.หนองจอก และ ศพก.ลาดกระบัง

8.โครงการเกษตรอินทรีย์

– ตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์

– ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์

9.โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยขน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

10.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

– โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันโดยการจัดการสวนอย่างถูกต้องและเหมาะสม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา

                ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มีพื้นที่ ทั้งหมด 13 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา  ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ขอใช้พื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน  60 ตารางวา คงเหลือพื้นที่ตั้งของ ศวพ.ปทุมธานี 9 ไร่ 2 ตารางวา เปิดทำการปี 2550 ชื่อศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตปทุมธานี ต่อมาปี 2552เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี จนกระทั่งปัจจุบัน