วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายนพพร ศิริพานิช นักกีฎวิทยาชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ปฏิบัติงานตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตาม พ.ร.บ.3 ฉบับ พื้นที่อำเภอเมือง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี และคณะ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมจัดบอร์ดและบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในงานวันนิทรรศการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิทยาการอันเป็นประโยชน์ให้นักเรียนนายร้อย นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายนพพร ศิริพานิช นักกีฎวิทยาชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ปฏิบัติงานตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตาม พ.ร.บ.3 ฉบับ พื้นที่อำเภอเมือง อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี

 

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 โดยมี ผอ.กลุ่มประสานและประสานนโยบายเป็นประธานการประชุม ผ่านระบบแอพพลิเคชันซูม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 10-11พฤศจิกายน 2564 นางสาวปุณณสร นิลโนรี นักวิชาการเกษตร และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี เข้าติดตามแปลงต้นแบบหมู่บ้านนวัตกรรมฯ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายธีรภัทร เข็มทอง ผอ.กปร. นายธรรมรัตน์ ทองมี ผอ.ศวพ.ปทุมธานี และคณะ เข้าเฝ้ารับเสด็จ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ในการนี้นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้กราบบังคมทูลรายงานเรื่องฟ้าทะลายโจรพันธุ์ใหม่กรมวิชาการเกษตรสู้โควิด 19 และแผนการปลูกพืชบำรุงดินหลังนาร่วมกับกรมการข้าว และน้อมเกล้าถวายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรพันธุ์ใหม่ 2 พันธุ์ (พิจิตร 4-4 และ พิษณุโลก 5-4) และกระเช้าพืชผลทางการเกษตร ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายรัชพล รอดพ้น นักวิชาการเกษตร และคณะ ปฎิบัติงานวิจัยการศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตกล้วยหอมเพื่อการส่งออกในจังหวัดปทุมธานี ณ แปลงกล้วยหอม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายนพพร ศิริพานิช นักกีฎวิทยาชำนาญการ และนายวสันต์ หมัดมุด นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดทำข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับเขต เพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหาร ปีการผลิต 2564 หรือปีเพาะปลูก 2564/65 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ณ ห้องประชุมพัฒนไพศาล สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี มอบหมายให้ นายนพพร ศิริพานิช นักกีฎวิทยาชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ปฏิบัติงานตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตาม พ.ร.บ.3 ฉบับ พื้นที่จังหวัดนครนายก