โครงสร้างหน่วยงาน


ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต