การแบ่งงานภายใน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานแผนงานและงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

2. กลุ่มวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย
     1) งานวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ มีหน้าที่ วิจัย พัฒนา และทดสอบพืช/เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
     2) งานวิจัยทดสอบพืช/สาขา มีหน้าที่ วิจัยและทดสอบพืช/สาขาตามแผนงานโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร
     3) งานผลิตขยายพันธุ์พืช มีหน้าที่ ผลิตพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยายเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์พืช และกระจายพันธุ์

3. กลุ่มบริการวิชาการ ประกอบด้วย
     1) งานบริการวิชาการ มีหน้าที่ ให้บริการวิชาการด้านพืชในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่ เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี การตรวจสอบรับรอง การบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานโครงการพิเศษ
     2) งานควบคุมตามพระราชบัญญัติ มีหน้าที่ ควบคุม กำกับ และให้บริการแก่เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ