บุคลากร

นายจงรักษ์ จารุเนตร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
Director of Prachinburi Agricultural Research and Development Center

ข้าราชการ

นภา

นางสาวนภา บุญสังข์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
Agricultural Research Officer, Professional Level

สุญญตา

นางสาวสุญญตา เมฆสวัสดิ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
Agricultural Research Officer, Professional Level

นงนุช

นางสาวนงนุช ช่างสี

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
Agricultural Research Officer, Practitioner Level

นางอำไพร พรคำแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
General Administration Officer, Practitioner Level

นางสาวธันยมัย คำชาลี

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
Agricultural Officer, Experienced Level

นิศาชล

นางสาวนิศาชล สิงห์ทองดา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
General Service Officer, Operational Level

ลูกจ้างประจำ

นางกนกวรรณ ศรีใส

พนักงานพัสดุ ส4

นายธนวัฒน์ มุ่งอาษา

พนักงานการเกษตร ส3

นายสุทิน สุวรรณชาติ

ช่างซ่อมบำรุง ช3

นายสามารถ จงจันทร์ทา

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นายสุพรรณ ผันนะลา

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นายพินิจ ขุมเงิน

พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช2

พนักงานราชการ

นางสาวสุวจี สุวรรณกล่อม

นักวิชาการเกษตร

นางสาววิภาดา ลี้ตี๋

นักวิชาการเกษตร

นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งมีชัย

นักวิชาการเกษตร

นายสุภกิจ ดำรงสุสกุล

นักวิชาการเกษตร

วัชรินทร์

นายวัชรินทร์ จำนงธรรม

นักวิชาการเกษตร

นางสาวรจนา สุวรรณชาติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายประทีป ผกานิรินทร์

เจ้าพนักงานการเกษตร

นายณัฐวุฒิ ยอดอาจ

เจ้าพนักงานการเกษตร

นัฐสิทธิ์

นายนัฐสิทธิ์ อุ่นผาลา

เจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวขวัญชนก สายทองคำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววราลักษณ์ พรมมา

เจ้าหน้าที่การเกษตร

นางสาวทัศวรรณ สิงสีทา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุพรรณ์ พรคำแก้ว

พนักงานประจำสำนักงาน

เพ็ญพร

นางสาวเพ็ญพร เบ้าโชติ

พนักงานประจำสำนักงาน

นางจำปา ผันนะรา

คนงานทดลองการเกษตร

นายบุญจันทร์ รวมทรัพย์

คนงานทดลองการเกษตร

นายไพทูลย์ จันทร์กลาง

คนงานทดลองการเกษตร

นายวัลลภ สีฟูม

คนงานทดลองการเกษตร