ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางลัดดาวัลย์ ทองราช

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

งานธุรการ

นางสาวซากีเร๊าะ ปะสา

ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

นายหฤษฎ์ คงแก้ว

ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

นายณฤพล จันทร์ทอง

ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง ชั้น2

นางวินา เพ็ชรมาลัย

ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานการเงินและบัญชี

นางลัดดาวัลย์ ทองราช

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางศิริพร อินทรัศมี

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุรัสสา แสงศรี

ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร

งานบุคลากรและแผนงงบประมาณ

นางสาวเขมรัสนี กาฬสุวรรณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอภิรักษ์ ณ สงขลา

ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานพัสดุ/คลังพัสดุ

นางฉันทยา ศรอินทร์

ตำเเหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางโสภา เวชพันธ์

ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร

นายยุทธศักดิ์ นาคะสุวรรณ์

ตำแหน่ง ลูกมือช่าง

งานตัดหญ้าและแปลงต้นแบบ

นายลิโช สิงห์มณี

ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานจัดการไร่-นา

นายสุจริต อ้อไธสง

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

งานซ่อมบำรุง

นายนิทัศน์ เล็กสุทธิ์

ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร

งานอาคารและสถานที่

นายภูวนันท์ ดิสระมุณี

ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร

งานรักษ์ความปลอดภัย

นายสมจิตร ไร่สุวรรณ

ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร

งานยานยนต์

นายสายัณห์ มิ่งเมือง

ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร