โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

นางสาวบุญณิศา ฆังคมณี 
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

นางศยามล แก้วบรรจง

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา

นางสาวนพวรรณ นิลสุวรรณ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ

นางลัดดาวัลย์ ทองราช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป