โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

 

นางสาวบุญณิศา ฆังคมณี 
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

นางศยามล แก้วบรรจง

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา

นายทรงเมท สังข์น้อย

ผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ

นางลัดดาวัลย์ ทองราช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป