ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี

ประวัติ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ 1671/2554 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554 เรื่องการปรับปรุงหน่วยงานและระบบงานภายในกรมวิชาการเกษตรตั้งอยู่เลขที่371/10-11 หมู่ 1 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ในปี 2555 ได้มีคำสั่งที่ 1139/2555 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่องการปรับปรุงการแบ่งงานภายในและตัดโอนตำแหน่งโดยปรับให้ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตพระนครศรีอยุธยา ปรับเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี อยู่ภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท โดยให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปอยู่ภายใต้หน่วยงานใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 371/10-11 หมู่ 1 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เพื่อปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาและการบริการทางวิชาการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี 

ต่อมาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีได้รับบริจาคที่ดินจากโครงการเก็บน้ำและบำรุงรักษาทับเสลาที่2 ณ.เลขที่ 176 หมู่ 5 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวนพื้นที่ 45 ไร่และได้จัดตั้งอาคารทำการในปัจจุบัน