หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษา ค้นคว้าวิจัย ทดลองและพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับพืช

2. ให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

3. ผลิตเมล็ดพันธุ์ท่อนพันธุ์ส่วนขยายพันธุ์ของพืช เพื่อบริการเกษตรกรและบุคคลทั่วไป