ดาวน์โหลด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน download

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2566  download

รับรองการแหล่งผลิตพืช

 1. แบบคำขอรับรองแหล่งผลิตพืช สำหรับรายเดียว (F-1) download
 2. แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช สำหรับรายเดียว (F-3) download
 3. แบบคำขอยกเลิกการรับรอง (F6) download

พระราชบัญญัติ

 • บทบัญญัติเพื่อควบคุมตามพระราชบัญญัติปุ๋ย  ดาวน์โหลด 
 • บทบัญญัติเพื่อควบคุมวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ดาวน์โหลด 
 • บทบัญญัติเพื่อควบคุมพระราชบัญญัติพืช  ดาวน์โหลด 

แบบฟอร์มการขอรับใบอนุญาต (ขอใหม่)

 • แบบคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.7)   ดาวน์โหลด
 • แบบคำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (อป.1)  ดาวน์โหลด
 • แบบคำขอรับใบอนุญาตรวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พพ.1)   ดาวน์โหลด
 • แบบคำขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542   ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการขอต่ออายุใบอนุญาต (ขอต่ออายุภายใน 90 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ)   

 • แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร วอ.9)    ดาวน์โหลด
 • แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขายหรือมีไว้เพื่อขายปุ๋ยเคมี (อป.2)    ดาวน์โหลด
 • แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม  (พพ.10)   ดาวน์โหลด 
 • แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อการค้า ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542   ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มอื่นๆ

 • แบบคำร้องขอใบแทนใบอนุญาต   ดาวน์โหลด
 • แบบคำขอยกเลิกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 4 ฉบับ   ดาวน์โหลด
 • แบบคำขอแก้ไขเอกสาร   ดาวน์โหลด
 • แบบยินยอมเป็นผู้ควบคุมร้าน   ดาวน์โหลด
 • แบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร   ดาวน์โหลด

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

– ปุ๋ย 200  บาท/ปี
– วัตถุอันตราย 500  บาท/ปี
– เมล็ดพันธุ์ควบคุม 100  บาท/ปี
—————————————————————————-
– การขอยกเลิกใบอนุญาตต้องขอยกเลิกก่อนใบอนุญาติจะสิ้นอายุ
– การยื่นคำขอต่อใบอนุญาตต้องยื่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ถ้ายื่นคำขอ
ใบอนุญาตหลังใบอนุญาตสิ้นอายุ จะมีฐานความผิดเปรียบเทียบปรับ ดังนี้
ปุ๋ย : ความผิดครั้งที่ 1     เปรียบเทียบปรับวันละ 50 บาท
ความผิดครั้งที่ 2     เปรียบเทียบปรับวันละ 200 บาท
ความผิดครั้งที่ 3     เปรียบเทียบปรับวันละ 400 บาท
ความผิดครั้งที่ 4     เพิกถอนใบอนุญาต
—————————————————————————-
เมล็ดพันธุ์ : เปรียบเทียบปรับวันละไม่เกิน 100 บาท
เอกสารหลักฐานในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต :
– ใบอนุญาตฉบับเดิม
– กรอกแบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตให้ชัดเจน
– สำเนาใบประกาศผู้ควบคุมร้าน (กรณีวัตถุอันตราย)
—————————————————————————-
ค่าธรรมเนียม : การขอต่ออายุใบอนุญาติเท่ากับการขอครั้งแรก
อัตราค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต :
– ปุ๋ย 100  บาท/ปี
– วัตถุอันตราย 500  บาท/ปี
– เมล็ดพันธุ์ควบคุม 50  บาท/ปี