ประวัติ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์   เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2522 โดยใช้ที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ ที่เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  “ทุ่งฝาละมี” เป็นที่ตั้งชื่อศูนย์วิจัยวัตถุมีพิษ สังกัดกองวัตถุ
มีพิษ ต่อมาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2546 มีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ส่วนแยกวิจัยวัตถุมีพิษ สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2  และวันที่ 27 เมษายน 2552
เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์