ข่าวกิจกรรม

ร่วมงานวันดินโลก (World soil Day) ปี 2565

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 นางอารีรัตน์ พระเพชร ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวพ.อุตรดิตถ์ ร่วมงานวันดินโลก (World soil Day) ปี 2565 ในหัวข้อ “Soils, where food begins อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” โดยเน้นความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ มากกว่า 70 ปี จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถไปทั่วโลกสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humannitarrian Soil Scientist) เป็นพระองค์แรกของโลก ต่อมาพระองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเกียรติคุณโดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลก