ข่าวกิจกรรม

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางอารีรัตน์ พระเพชร ผอ.ศวพ.อุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางนันทนา บุญสนอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวพ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานและร่วมให้บริการ “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖” ณ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมรับบริการ จำนวน ๗๓ ราย โดย ศวพ.อุตรดิตถ์ ได้แจกปุ๋ยหมักเติมอากาศ จำนวน ๗๐ กิโลกรัม ต้นกล้าไผ่พันธุ์ซางหม่น จำนวน ๑๐ ต้น และเอกสารความรู้ ได้แก่
๑.ขั้นตอนการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP
๒.พืชอินทรีย์
๓.แหนแดง
๔.ปุ๋ยหมักเติมอากาศ
โดยมีนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิด