19 มิถุนายน 2024

ประวัติความเป็นมา

 

ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย

ที่ตั้ง

เลขที่ 239 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย บนทางหลวงหมายเลข 101 ระหว่างอำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีสัชนาลัย หลักกิโลเมตรที่ 12 – 13 ห่างจากกรุงเทพมหานคร 485 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 600 ไร่ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือฝั่งตะวันออกของทางหลวงหมายเลข 101 มีพื้นที่ 333-2-41 ไร่ และฝั่งตะวันตกของถนนหมายเลข 101 มีพื้นที่ 312-0-43 ไร่

ประวัติ

พื้นที่ตั้งศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ได้มาโดยการจัดซื้อที่ดินจากเอกชนเมื่อปี พ.ศ. 2486 เพื่อใช้เป็นสถานที่ค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับการเกษตร ต่อมากองการกสิกรรมเคมี กรมกสิกรรม มีนโยบายตั้งศูนย์บำรุงดิน จึงได้ตั้งเป็นศูนย์บำรุงดินท่าชัย สังกัดกองการกสิกรรมเคมี กรมกสิกรรม กระทรวงเกษตร เมื่อปี พ.ศ. 2510 เพื่อทดลองด้านดินและปุ๋ย ของพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล และพืชสวนอื่น ๆ และได้มีการปรับเปลี่ยนตามลำดับ ดังนี้

พ.ศ.2510  ศูนย์บำรุงดินท่าชัย กองการกสิกรรมเคมี กรมกสิกรรม

พ.ศ.2515  สถานีทดลองพืชสวนท่าชัย กองพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

พ.ศ.2526  สถานีทดลองพืชสวนท่าชัย ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

พ.ศ.2546  ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตสุโขทัย 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร

พ.ศ.2549  ส่วนแยกศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต สุโขทัย ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตสุโขทัย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร

พ.ศ.2552  ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร