22 กุมภาพันธ์ 2024

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างอัตรากำลัง

อัตรากำลัง

ข้าราชการ                                               จำนวน                9          อัตรา

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (1 อัตรา)

นักวิชาการเกษตร (กลุ่มวิจัย 3 อัตรา)

นักวิชาการเกษตร (ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 อัตรา)

เจ้าพนักงานการเกษตร ( 2 อัตรา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( 1 อัตรา)

เจ้าพนักงานธุระการ ( 1 อัตรา)

ลูกจ้างประจำ                                           จำนวน               9          อัตรา

พนักงานราชการ                                       จำนวน             34          อัตรา

จ้างเหมา                                                ตามความจำเป็น

 

การแบ่งงานภายใน

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานแผนงานและงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคลากรและธุรการทั่วไป

2. กลุ่มวิจัย มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชสวนเศรษฐกิจที่รับผิดชอบตามแผนงานและโครงการของสถาบันวิจัยพืชสวน