การผลิตและการใช้ไรตัวห้ำ Amblyseius spp. ควบคุมเพลี้ยไฟ
#1
การผลิตและการใช้ไรตัวห้ำ Amblyseius spp. ควบคุมเพลี้ยไฟ Mass Rearing of Amblyseius spp. Control Thrips
อทิติยา แก้วประดิษฐ์, พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์, พลอยชมพู กรวิภาสเรือง, อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล และรจนา ไวยเจริญ
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ำ A. californicus ในการกินเพลี้ยไฟ 3 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยไฟพริก S. dorsalis เพลี้ยไฟถั่ว C. phaseoli และเพลี้ยไฟฝ้าย T. palmi พบว่าตลอดอายุขัยของไรตัวห้ำ A. californicus สามารถกินเพลี้ยไฟ 3 ชนิดได้เท่ากับ 24.15±23.2 21.10±1.86 และ 24.15±2.62 ตัวตามลำดับ ไรตัวห้ำ A. californicus กินเพลี้ยไฟพริกและเพลี้ยไฟฝ้ายได้มากกว่าเพลี้ยไฟถั่วซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ำ A. swirskii พบว่าตลอดอายุขัยของไรตัวห้ำ A. swirskii กินเพลี้ยไฟ 3 ชนิดได้เท่ากับ 60.80±4.16 58.40±4.81 66.50±5.54 ตัว ตามลำดับ ซึ่งไรตัวห้ำ A. swirskii กินเพลี้ยไฟฝ้ายได้มากที่สุดซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) กับเพลี้ยไฟอีกสองชนิด


ไฟล์แนบ
.pdf   128_2560.pdf (ขนาด: 415.13 KB / ดาวน์โหลด: 519)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม