ประสิทธิภาพของการใช้สารฆ่าแมลงแบบผสม (tank mixtures) ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก
#1
ประสิทธิภาพของการใช้สารฆ่าแมลงแบบผสม (tank mixtures) ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก, Plutella xylostella (Linneaus) ในคะน้า
นลินา ไชยสิงห์, พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท, วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูร และสรรชัย เพชรธรรมรส
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทดลองประสิทธิภาพของการใช้สารฆ่าแมลงแบบผสม (tank mixtures) ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก, Plutella xylostella (Linneaus) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ความเข้ากันได้ของสารทางกายภาพ และความเป็นพิษของสารต่อพืชของสารฆ่าแมลงแบบผสมที่แนะนำในการป้องกันกำจัดหนอนใยผักในคะน้า การผสมสารป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืชเพื่อแนะนำสู่นักวิชาการ ผู้เกี่ยวข้องและเกษตรกรต่อไป โดยกรรมวิธีทดลองได้แก่ สารฆ่าแมลง spinetoram 12% SC อัตรา 40 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, indoxacarb 15% SC อัตรา 40 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 40 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, chlorfenapyr 10% SC อัตรา 40 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, fipronil 5% SC อัตรา 80 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, tolfenpyrad 16% EC อัตรา 40 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, Bt. Aizawai อัตรา 100 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, Bt. kurstaki อัตรา 100 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และสารป้องกันกำจัดโรคพืช ได้แก่ dimethomorph 50% WP อัตรา 10 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และ mancozeb 80% WP อัตรา 40 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ดำเนินการในห้องปฏิบัติการของกลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ได้ทำการทดสอบการเข้ากันได้ทางกายภาพระหว่างสารฆ่าแมลงแนะนำและสารป้องกันกำจัดโรคพืช ทดสอบความเป็นพิษต่อพืช และการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สารฆ่าแมลงแบบผสม (tank mixture) ระหว่างสารฆ่าแมลงกับสารป้องกันกำจัดโรคพืช (binary pesticide mixtures) ด้วยวิธีการ bioassays ผลการทดลองพบว่า การทดสอบการเข้ากันได้ทางกายภาพ วิธีการ Jar test โดยใช้การแยกชั้นด้วยสายตา พบว่าทุกกรรมวิธีไม่เกิดการแยกชั้นที่เห็นด้วยสายตา ตลอดจนเมื่อทดสอบความเป็นพิษต่อพืช พบว่าทุกกรรมวิธีไม่พบความเป็นพิษต่อคะน้า และการศึกษาประสิทธิภาพของสารผสมด้วยวิธีการ bioassays และการทดสอบประสิทธิภาพของสารผสมในสภาพแปลงทดลองนั้นอยู่ในระหว่างดำเนินการทดลอง


ไฟล์แนบ
.pdf   223_2560.pdf (ขนาด: 222.68 KB / ดาวน์โหลด: 350)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม