อนุกรมวิธานเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus
#1
อนุกรมวิธานเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus
ชลิดา อุณหวุฒิ, ชมัยพร บัวมาศ, ลักขณา บำรุงศรี และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2555 เพื่อทราบชนิด พืชอาศัย เขตการแพร่กระจายของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ที่มีอยู่ในประเทศไทย ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยแป้งจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำตัวอย่างที่รวบรวมได้มาทำสไลด์ถาวรและตรวจจำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus จำนวน 4 ชนิด คือ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีเขียว (Phenacoccus madeirensis Green) พบในมันสำปะหลัง เพลี้ยแป้งงา (Phenacoccus solani Ferris) พบในว่านสี่ทิศ เพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus solenopsis Tinsley) พบในชบา ชบาหนู มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะแว้ง กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบแดง คุณนายตื่นสาย ลั่นทมหัวลูกศร ทานตะวัน ปอ ผกากรอง ยาสูบ พันงู-เขียว หญ้าขัดมอญ หญ้ายาง และเหลืองปรีดิยาธร เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) พบในมันสำปะหลัง โสมคน และยางพาราอายุไม่เกิน 2 ปี


ไฟล์แนบ
.pdf   2492_2555.pdf (ขนาด: 1.13 MB / ดาวน์โหลด: 894)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม