การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน
#1
การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน
ศรุต สุทธิอารมณ์, วนาพร วงษ์นิคง, วิภาดา ปลอดครบุรี และบุษบง มนัสมั่นคง
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน (Allocaridara malayensis Crawford) ในทุเรียน ดำเนินการที่อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เดือนกรกฎาคม 2554 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำๆ ละ 1 ต้น เปรียบเทียบสารฆ่าแมลง 6 ชนิด ได้แก่ thiamethoxam 25% WG (Actara 25 WG), dinotefuran 10 %WP (Starkle), imidacloprid 70 %WG (Provado 70 WG), lambda cyhalothrin/thiamethoxam (Eforia), carbofuran (Posse) และ cypermethrin/phosalone (Parzon) กับการพ่นด้วยน้ำเปล่า ผลการทดลองพบว่า สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียนดีที่สุดคือ สาร thiamethoxam 25 %WG (Actara 25 WG), dinotefuran 10 %WP (Starkle), imidacloprid 70 %WG (Provado 70 WG) และ lambda cyhalothrin/thiamethoxam (Eforia) อัตรา 8 กรัม, 15 กรัม, 5 กรัม และ 30 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ


ไฟล์แนบ
.pdf   2092_2554.pdf (ขนาด: 99.19 KB / ดาวน์โหลด: 730)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน - โดย doa - 10-13-2015, 04:15 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม