ชีววิทยา วงจรชีวิต และการแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล Indoplanorbis
#1
ชีววิทยา วงจรชีวิต และการแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล Indoplanorbis
ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์, อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข, ดาราพร รินทะรักษ์ และปราสาททอง พรหมเกิด
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การสำรวจการแพร่กระจายของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล Indoplanorbis ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 ได้ตัวอย่าง 650 ตัว โดยแพร่กระจายตามแหล่งน้ำจืดทุกภาคในประเทศไทย จำแนกชนิดได้ 1 ชนิด คือ Indoplanorbis exustus (Deshayes, 1834) ศึกษาศักยภาพการกินโดยเปรียบเทียบอัตราการกินพืชอาหาร 8 ชนิด ได้แก่ ใบพาย Cryptocoryne sp. อเมซอน Echinodorus sp. หญ้าเทเนลูส Echinodorus tenellus สาหร่าย Cabomba sp. สาหร่าย Egeria sp. อนูเบียส Anubias sp. ชบาน้ำ Aponogeton sp. และบัวประดับ Nymphaea sp. พบว่าอัตราการกินพืชอาหารทุกชนิดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% การศึกษาชีววิทยาด้านวงชีวิต การผสมพันธุ์ วางไข่และการเจริญเติบโต อยู่ระหว่างการศึกษาในปี 2561


ไฟล์แนบ
.pdf   176_2560.pdf (ขนาด: 338.27 KB / ดาวน์โหลด: 1,482)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม