ผลของสารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ต่อการเจริญของรา Phytophthora palmivo
#1
ผลของสารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ต่อการเจริญของรา Phytophthora palmivo
อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์, พีระวรรณ พัฒนวิภาส และยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี
ผู้เชี่ยวชาญ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

          ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน และตัวอย่างดินจากสวนทุเรียนที่เป็นโรครากเน่าโคนเน่า ระหว่าง ตุลาคม 2553 - กันยายน 2555 เมื่อแยกเชื้อบริสุทธิ์ ได้รา Phytophthora palmivora และเลี้ยงขยายรา P. palmivora ที่เก็บไว้ใน culture collection ของ กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร แล้วนำมาเลี้ยงบนอาหารวุ้น มันฝรั่งที่ผสมสารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ความเข้มข้นต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลการดื้อยาของเชื้อรา P. palmivora ต่อสารป้องกันกำจัดเชื้อรา metalaxyl ได้ตัวอย่างโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนซึ่งแยกเชื้อบริสุทธิ์ได้รา P. palmivora จากจังหวัดจันทบุรี 3 ไอโซเลท ระยอง 1 ไอโซเลท และนครศรีธรรมราช 2 ไอโซเลท ตัวอย่างดินจากสวนทุเรียนจันทบุรีและนครศรีธรรมราช จังหวัดละ 2 ไอโซเลท รวม 10 ไอโซเลท และเลี้ยงขยายเพื่อศึกษารา P. palmivora ที่เก็บไว้ใน culture collection จำนวน 10 ไอโซเลท รวมทั้งสิ้น 20 ไอโซเลท พบว่าราทุกไอโซเลทมีแบบคู่ผสม เป็น A1 สารป้องกันกำจัดโรคพืช metalaxyl ความเข้มข้น 10 และ 1,00 ppm. ไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตเส้นใยของราได้ ราทุกไอโซเลทสร้างสปอร์แรนเจีย และคลามายโดสปอร์ลดลงเมื่อความเข้มข้นของสารเคมีเพิ่มขึ้น ไม่พบการสร้างสปอร์แรนเจียที่ความเข้มข้น 10,000 ppm.


ไฟล์แนบ
.pdf   2414_2555.pdf (ขนาด: 284.08 KB / ดาวน์โหลด: 7,946)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม