ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น (ศทส.)
#1
          ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้านทั้งทางตรงและทางอ้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นอกจากนี้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นศาสตร์ที่รวมความหลากหลายทางด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน อาทิเช่น ด้านสำรวจทางภูมิศาสตร์ ด้านการคำนวณ ด้านแผนที่ ด้านการแสดงผล ด้านการจัดการข้อมูล และด้านการจัดการองค์กร เป็นต้น 


ไฟล์แนบ
.pdf   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น.pdf (ขนาด: 4.29 MB / ดาวน์โหลด: 1,184)
ตอบกลับ