บุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวจันทร์จรี กิจจานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวสาวิตรี ไมตรีจิตต์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวศุภกาญจน์ พระเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายณัทภัค คงสมบูรณ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวณัฐชยา จารุบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอรรถพล คุ้มโหมด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนุชจริน วงษ์นิล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายชนาธิป ญานุรักษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณัฐธยาน์ วงศ์พงษ์คำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรุ่งฤดี สถิตย์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี