ผลงานวิจัย

ผลงานเด่นของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่

  1. ผลงานวิจัยดีเด่น ระดับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร

1.1 ประจำปี 2555 ประเภทงานพัฒนางานวิจัย เรื่อง การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มคุณภาพพริกชี้ฟ้าในพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวสุทธินี  เจริญคิด, นางสาวพรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย และนางสาวประนอม  ใจอ้าย

1.2 ประจำปี 2557 ประเภทงานพัฒนางานวิจัย เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการผลิตห้อมเพื่อใช้ย้อมผ้าในภาคเหนือตอนบน โดย นางสาวประนอม  ใจอ้าย,นางสาววิภาดา  แสงสร้อย,นางสาวมณทิรา  ภูติวรนาถ,นางสาวสุทธินี  เจริญคิด, นางสาวพรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย และนายรณรงค์  คนชม

1.3 ประจำปี 2561 ประเภท งานพัฒนางานวิจัย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดย นางสาวประนอม  ใจอ้าย และนางสาวพรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย

  1. ผลงานวิจัยดีเด่น ระดับ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

2.1 ประจำปี 2561 ประเภทงานวิจัยพื้นฐาน เรื่อง ศึกษาวิจัยลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะประจำพันธุ์และพฤกษเคมีของมะขามป้อมในแปลงรวบรวมพันธุ์ และถิ่นที่อยู่เพื่อการใช้ประโยชน์ โดย นางสาววิภาดา  แสงสร้อย และ นายกัมปนาท  บุญสิงห์

  1. ผลงานวิจัยดีเด่น ระดับ กรมวิชาการเกษตร

3.1 ประจำปี 2560 ระดับดี ประเภทงานพัฒนาการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตห้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ตอนบน  โดย นางสาวประนอม  ใจอ้าย,นางสาววิภาดา  แสงสร้อย,นางสาวมณทิรา  ภูติวรนาถ, นางสาวสุทธินี  เจริญคิด,นางสาวพรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย และนายรณรงค์  คนชม

  1. รางวัลเลิศรัฐ

4.1 ประจำปี 2561 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทมาตรฐานการบริการ ระดับดีเด่น เรื่อง โครงการต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ โดยนางสาวพรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย และนางสาวประนอม  ใจอ้าย

  1. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาเพื่อขอรับรางวัล
    • รางวัลนโยบายของรัฐแห่งชาติ

5.1.1 ประจำปี 2559 ประเภทรางวัล บูรณาการการบริโภคที่เป็นเลิศ เรื่อง ห้อมสายใยแห่งคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างชีวิต โดยนางสาวประนอม  ใจอ้าย,นางสาววิภาดา แสงสร้อย,นางสาวมณทิรา  ภูติวรนาถ,นางสาวสุทธินี  เจริญคิด,นางสาวพรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย และนายรณรงค์  คนชม

 

นักวิจัยดีเด่น

  1. นักวิจัยดีเด่นรุ่นเยาว์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ได้แก่ นางสาวพรรณพิมล สุริยะพรหมชัย
  2. นักวิจัยดีเด่นรุ่นอาวุโส ประจำปีพุทธศักราช 2564 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ได้แก่ นางสาววิภาดา แสงสร้อย