ผลงานวิจัย

ผลงานเด่นของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่

 1. ผลงานวิจัยดีเด่น ระดับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร

1.1 ประจำปี 2555 ประเภทงานพัฒนางานวิจัย เรื่อง การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มคุณภาพพริกชี้ฟ้าในพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวสุทธินี  เจริญคิด, นางสาวพรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย และนางสาวประนอม  ใจอ้าย

1.2 ประจำปี 2557 ประเภทงานพัฒนางานวิจัย เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการผลิตห้อมเพื่อใช้ย้อมผ้าในภาคเหนือตอนบน โดย นางสาวประนอม  ใจอ้าย,นางสาววิภาดา  แสงสร้อย,นางสาวมณทิรา  ภูติวรนาถ,นางสาวสุทธินี  เจริญคิด, นางสาวพรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย และนายรณรงค์  คนชม

1.3 ประจำปี 2561 ประเภท งานพัฒนางานวิจัย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดย นางสาวประนอม  ใจอ้าย และนางสาวพรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย

 1. ผลงานวิจัยดีเด่น ระดับ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

2.1 ประจำปี 2561 ประเภทงานวิจัยพื้นฐาน เรื่อง ศึกษาวิจัยลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะประจำพันธุ์และพฤกษเคมีของมะขามป้อมในแปลงรวบรวมพันธุ์ และถิ่นที่อยู่เพื่อการใช้ประโยชน์ โดย นางสาววิภาดา  แสงสร้อย และ นายกัมปนาท  บุญสิงห์

 1. ผลงานวิจัยดีเด่น ระดับ กรมวิชาการเกษตร

3.1 ประจำปี 2560 ระดับดี ประเภทงานพัฒนาการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตห้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ตอนบน  โดย นางสาวประนอม  ใจอ้าย,นางสาววิภาดา  แสงสร้อย,นางสาวมณทิรา  ภูติวรนาถ, นางสาวสุทธินี  เจริญคิด,นางสาวพรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย และนายรณรงค์  คนชม

 1. รางวัลเลิศรัฐ

4.1 ประจำปี 2561 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทมาตรฐานการบริการ ระดับดีเด่น เรื่อง โครงการต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ โดยนางสาวพรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย และนางสาวประนอม  ใจอ้าย

 1. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาเพื่อขอรับรางวัล
  • รางวัลนโยบายของรัฐแห่งชาติ

5.1.1 ประจำปี 2559 ประเภทรางวัล บูรณาการการบริโภคที่เป็นเลิศ เรื่อง ห้อมสายใยแห่งคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างชีวิต โดยนางสาวประนอม  ใจอ้าย,นางสาววิภาดา แสงสร้อย,นางสาวมณทิรา  ภูติวรนาถ,นางสาวสุทธินี  เจริญคิด,นางสาวพรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย และนายรณรงค์  คนชม

 

นักวิจัยดีเด่น

 1. นักวิจัยดีเด่นรุ่นเยาว์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ได้แก่ นางสาวพรรณพิมล สุริยะพรหมชัย
 2. นักวิจัยดีเด่นรุ่นอาวุโส ประจำปีพุทธศักราช 2564 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ได้แก่ นางสาววิภาดา แสงสร้อยผลงานสำคัญที่ผ่านมา
  1. รางวัลเลิศรัฐ ระดับประเทศ

  1) ประจำปี 2561 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทมาตรฐานการบริการ ระดับดีเด่น เรื่อง “โครงการต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ” โดย พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย และประนอม ใจอ้าย

  1. รางวัลนโยบายของรัฐแห่งชาติ ระดับประเทศ

  1) ประจำปี 2559 ได้รับการพิจารณาเพื่อขอรับรางวัลประเภทรางวัล บูรณาการการบริโภคที่เป็นเลิศ เรื่อง “ห้อมสายใยแห่งคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างชีวิต” โดย ประนอม ใจอ้าย, วิภาดา แสงสร้อย, มณทิรา ภูติวรนาถ, สุทธินี เจริญคิด, พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย และรณรงค์ คนชม

  1. 3. โครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ ระดับ กรมวิชาการเกษตร

  1) ประจำปี 2565 ระดับดี ผลการดำเนินงาน โครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ เรื่อง “กาแฟหนองห้า สร้างคน สร้างป่า พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า จังหวัดพะเยา” โดย วิภาดา แสงสร้อย, ฉัตต์นภา ข่มอาวุธ, คณิศร มนุษย์สม, มณทิรา ภูติวรนาถ, สุทธินี เจริญคิด, รณรงค์ คนชม, สมศรี ปะละใจ, พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย, ประนอม ใจอ้าย, จงรัก อิ่มใจ, สุรสิทธิ์ ขวัญยืน, รีณา เดือนดาว และพิษณุกิจ ลินตาละ

  1. ผลงานวิจัยดีเด่น ระดับ กรมวิชาการเกษตร

  1) ประจำปี 2560 ระดับดี ประเภทงานพัฒนาการวิจัย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตห้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนตอนบน” โดย ประนอม ใจอ้าย, วิภาดา แสงสร้อย, มณทิรา ภูติวรนาถ, สนอง อมฤกษ์, สุทธินี เจริญคิด, พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย, รณรงค์ คนชม, นิพัฒน์ สุขวิบูลย์ และอุทัย นพคุณวงศ์

  2) ประจำปี 2565 ระดับดี ประเภทงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ เรื่อง “ตากฟ้า 8 : ฝ้ายเส้นใยสีน้ำตาล ทนทานเพลี้ยจักจั่น อายุเก็บเกี่ยวสั้น (Tak Fa 8: Brown Cotton Fiber, Jassid Tolerance and Early Maturity)” โดย พยุดา จันทร์เกื้อ, ปริญญา สีบุญเรือง, อมรา ไตรศิริ, ศิวิไล ลาภบรรจบ, วรกานต์ ยอดชมภู, พรพรรณ สุทธิแย้ม, ศุภกาญจน์ ล้วนมณี, ดาวรุ่ง คงเทียน, ปรีชา แสงโสดา, สมใจ โควสุรัตน์, จุฑามาศ ศรีสำราญ, พิกุล ซุนพุ่ม, นิมิตร วงศ์สุวรรณ, เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง, พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย และกัลยา เกาะกากลาง

  3) ประจำปี 2565 ระดับดี ประเภทงานพัฒนางานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการหมักกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจรมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Development on Arabica Coffee Fermentation technology on Bio-Circular Green Economical approach)” โดย โกเมศ สัตยาวุธ, สุกัญญา นิติยนต์, กนกศักดิ์ ลอยเลิศ, ฉัตต์นภา ข่มอาวุธ และ สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ.

  1. 5. ผลงานวิจัยดีเด่น ระดับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร

  1) ประจำปี 2555 ประเภทงานพัฒนางานวิจัย เรื่อง “การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มคุณภาพพริกชี้ฟ้าในพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงใหม่” โดย สุทธินี เจริญคิด, พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย และประนอม ใจอ้าย

  2) ประจำปี 2557 ประเภทงานพัฒนางานวิจัย เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการผลิตห้อมเพื่อใช้ย้อมผ้าในภาคเหนือตอนบน” โดย ประนอม  ใจอ้าย, วิภาดา แสงสร้อย, มณทิรา ภูติวรนาถ, สุทธินี เจริญคิด, พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย และรณรงค์ คนชม

  3) ประจำปี 2561 ประเภท งานพัฒนางานวิจัย เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน” โดย ประนอม ใจอ้าย และพรรณพิมล สุริยะพรหมชัย.

  4) ประจำปี 2565 ประเภทงานวิจัยประยุกต์ เรื่อง “พัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตหงส์เหิน (Development and Production Technology of Globba spp.)” โดย รณรงค์ คนชม, วิภาดา แสงสร้อย, มณทิรา ภูติวรนาถ, สุทธินี เจริญคิด, พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย, สมศรี ปะละใจ, ฉัตต์นภา ข่มอาวุธ และจงรัก อิ่มใจ

  1. ผลงานวิจัยดีเด่น ระดับ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

  1) ประจำปี 2561 ประเภทงานวิจัยพื้นฐาน เรื่อง “ศึกษาวิจัยลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะประจำพันธุ์และพฤกษเคมีของมะขามป้อมในแปลงรวบรวมพันธุ์ และถิ่นที่อยู่เพื่อการใช้ประโยชน์” โดย วิภาดา แสงสร้อย และกัมปนาท บุญสิงห์.