วันที่ 28 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล มอบหมายให้ นางบุญพา ชูผอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ศวพ.สตูล จัดอบรม หลักสูตร “การจัดการดินและปุ๋ย มะพร้าวให้มีประสิทธิภาพ” ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ณ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตมะพร้าว และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับเกษตรกร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ราย