โครงสร้างบริหาร

อัตรากำลังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

นางสรัญญา ช่วงพิมพ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิจัยและพัฒนา

นางสาวสุภานันท์ จันทร์ประอบ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายธนวัฒน์ รักษะโบ๊ะ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มบริการวิชาการ

นายฤทธิรงค์ ศรีสุข

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ทำหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริการวิชาการ

นางสาวอาภา สุขการัก

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

นางสาวถาวรีย์ แซ่ย่อง

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิภารัตน์ จันทร์ล่องลอย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายสมศักดิ์ ยัสสระ

พนักงานประจำสำนักงาน

อาอีฉ๊ะ ละใบจิ

นางสาวอาอีฉ๊ะ ละใบจิ

นักวิชาการเกษตร

นายชานนท์ เงินนาค

นักวิชาการเกษตร

นายจาตุรนต์ แก้วสุข

นักวิชาการเกษตร

นางสาวโสริญา เกิดแก้ว

เจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวรัตนา บัวแก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ