โครงสร้างบริหาร

อัตรากำลังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

ผอ

นายชนินทร์ ศิริขันตยกุล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายเดชา ป้องทอง

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางรัฐติกร ชอบปลูก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

นางบุญพา ชูผอม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนา

นางศิริพร ถินวิชัย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กลุ่มบริการวิชาการ

นายฤทธิรงค์ ศรีสุข

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ทำหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริการวิชาการ

นางสาวอาภา สุขการัก

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

นางสาวถาวรีย์ แซ่ย่อง

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิภารัตน์ จันทร์ล่องลอย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายสมศักดิ์ ยัสสระ

พนักงานประจำสำนักงาน

อาอีฉ๊ะ ละใบจิ

นางสาวอาอีฉ๊ะ ละใบจิ

นักวิชาการเกษตร

นายชานนท์ เงินนาค

นักวิชาการเกษตร

นายจาตุรนต์ แก้วสุข

นักวิชาการเกษตร

นางสาวโสริญา เกิดแก้ว

เจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวรัตนา บัวแก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ