บทบาทและหน้าที่

มีหน้าที่ ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช/เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ศึกษา วิจัยและทดสอบพืช/สาขาวิชาตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตรและให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เกษตรกรภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

          แบ่งงานภายในเป็น ๑ ฝ่าย ๒ กลุ่ม ดังนี้

               ๑.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานแผนงาน และงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

               ๑.๒ งานวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่

                   ๑) ศึกษา วิจัย พัฒนา และทดสอบพืช/เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

                   ๒) ศึกษา วิจัยและทดสอบพืช/สาขาวิชา ตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร

               ๑.๓ กลุ่มบริการวิชาการ มีหน้าที่

                  ๑) บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิต และบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้แก่ เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับผิดชอบงานโครงการพิเศษ                                                                                                                                                                        ๒) ควบคุม กำกับ ตามกฎหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ