ต้อนรับคณะผู้ติดตามคุณภาพภายใน จากกรมวิชาการเกษตร งานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

ต้อนรับคณะผู้ติดตามค

Read more

กิจกรรม มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

กิจกรรม มอบของขวัญเก

Read more

กิจกรรมวันดินโลก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

กิจกรรมวันดินโลก ณ ม

Read more

บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอควนโดน

บริการประชาชนตามโครง

Read more

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

อธิบดีกรมวิชาการเกษต

Read more

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

กิจกรรมปลูกต้นไม้และ

Read more

อบรมถ่ายทอดความรู้และทดสอบผู้รับจ้างพ่นสารและผู้พ่นที่เป็นลูกจ้างในพื้นที่จังหวัดสตูล ตามมาตรการจำกัดการใช้​ 3​ สาร​เคมีทางการเกษตร​

ศูนย์วิจัยและพัฒนากา

Read more

ร่วมกิจกรรม ทำความดี บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการ “จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ” ณ ศวพ.สตูล บริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 8 ตุลาคม 2562

Read more

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะกรรมการบริหาร สวพ.8 มอบนโยบายกรมวิชาการเกษตรและได้ตรวจเยี่ยมแปลงงานวิจัยภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read more