ประวัติความเป็นมา

ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล
 

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑                คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๑๗๐/๒๕๖๑ ตั้ง                                                                  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล เป็นการภายใน                                                          โดยให้สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่                                                            ๘  จังหวัดสงขลา                                                                                                                                                                   

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑               เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล จังหวัดสตูล โดย                                                    มีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ)                                                        มาเป็นประธาน และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล                                                            (นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา) กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้                                                      บริหารหัวหน้าส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร                                                                และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓             ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล จังหวัดสตูล                                                            เป็นทางการโดยให้สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร                                                    เขตที่ ๘ จัหงัวดสงขลา ตามคำสั่ง ที่ ๑๗๔/๒๕๖๓     

ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

๑.นายชนินทร์ ศิริขันตยกุล               ( ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๒.นางสรัญญา ช่วงพิมพ์                  ( ๓๐ ธันวคม ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน)