ประวัติความเป็นมา

ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล
 

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑                 คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๑๗๐/๒๕๖๑  ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล                                                                                     จังหวัดสตูล เป็นการ ภายใน โดยให้สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘                                                                                 จังหวัดสงขลา  

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑                 เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล จังหวัดสตูล โดยมีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร                                                                                (ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ) มาเป็นประธาน และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล                                                                                              (นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา) กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร                                                                                                                  หัวหน้าส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓                ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล จังหวัดสตูล เป็นทางการ โดยให้สังกัดสำนัก                                                                                วิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา ตาม คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่                                                                                ๑๗๔/๒๕๖๓ 

 

 

ผู้อำนวยการ
๑.นายชนินทร์ ศิริขันตยกุล    นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ทำหน้าที่ ผู้ประสานงานพื้นที่จังหวัดสตูล                                                                                                  (ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑)

นายชนินทร์ ศิริขันตยกุล        นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล                                                                           (๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

นายชนินทร์ ศิริขันตยกุล        นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร                                                                      -สตูล (๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

นายชนินทร์ ศิริขันตยกุล        ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน)