กิจกรรม

เวทีวิจัยสัญจรเชื่อมโยงระหว่างชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผสมผสาน

ศวพ.สตูล ร่วมกับกลุ่มควนสตอปันสุข กลุ่มควนโดนรวมใจ กลุ่มวังสวรรค์ชายแดน กลุ่มบ้านเขาน้อย และหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอควนโดน จัดเวทีวิจัยสัญจรเชื่อมโยงระหว่างชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผสมผสาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ม.2 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางสรัญญา ช่วงพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ร่วมกับกลุ่มควนสตอปันสุข กลุ่มควนโดนรวมใจ กลุ่มวังสวรรค์ชายแดน กลุ่มบ้านเขาน้อย และหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอควนโดน จัดเวทีวิจัยสัญจรเชื่อมโยงระหว่างชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม : ชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผสมผสาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ม.2 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล โดยมีเนื้อหาในการจัดเวทีวิจัยสัญจร ประกอบด้วย
1. กิจกรรมของฝากจากเพื่อนบ้าน เพื่อรื้อฟื้นวัฒนธรรมการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยผู้มาร่วมเวทีนำพันธุ์พืช หรือผลผลิต ไปเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เจ้าของบ้านที่ไปเยี่ยมเยียน หรือแลกเปลี่ยนกันกับเพื่อนบ้านที่มาร่วมเวที ซึ่งวันนี้สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้นำ ผักสดจากสวน ได้แก่ มะเขือ ถั่วฝักยาว ยอดมะม่วงหิมพานต์ ยอดหมุย สะตอ กระเจี๊ยบเขียว ยอดมะกอกป่า ชะอม ผักชีล้อม ยอดมันปู ผักโขมลวก ผลไม้จากสวน ได้แก่ สละอินโด สละสุมาลี มังคุด ส้มเขียวหวาน ขนมต่างๆ เครื่องดื่มต่างๆ วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านปลัดพรรณี เพชรบุรีปลัดอาวุโส อำเภอควนโดน นำข้าวและแกง ใส่ปิ่นโต มาร่วมกิจกรรม ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองกำลังเทพสตรี ที่ 404 นำน้ำชาเขียวและน้ำส้มมาร่วมกิจกรรม สถานีเพาะชำกล้าไม้สตูล นำน้ำส้ม และกล้าไม้ใช้สอย มาร่วมกิจกรรม สถานีพัฒนาที่ดินสตูล นำน้ำหมักชีวภาพและเมล็ดพันธุ์ปอเทือง มาร่วมกิจกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน นำสละสุมาลี มาร่วมกิจกรรม ปศุสัตว์อำเภอ นำขนมมาร่วมกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน นำขนมและแกงมาร่วมกิจกรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ควนโดน เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
2. กิจกรรมเรื่องเล่าจากเจ้าของบ้าน นางสรัญญา ช่วงพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมเวทีวิจัยสัญจรในวันนี้ ได้เล่าถึงประวัติของการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล ภารกิจและบทบาทในการ ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช/เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จังหวัดสตูล ศึกษา วิจัยและทดสอบพืช/สาขาวิชาตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร และให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่จังหวัดสตูลให้แก่เกษตรกรภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำการเกษตร ประเด็นแลกเปลี่ยนในวันนี้ เรื่องการปลูกพืชผสมผสาน กลุ่มควนโดนรวมใจ ได้สอบถามเรื่องการเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล โดยคุณฤทธิรงค์ ศรีสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้แนะซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพดี ให้เลือกต้นกล้าอายุ 8-12 เดือนขึ้นไป ต้นกล้าสมบูรณ์แข็งแรง ทรงต้นแผ่กว้างไม่สูงชะลูด โคนต้นอวบสมบูรณ์แข็งแรง กำชับขอหนังสือสัญญาซื้อขายและใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน เลือกซื้อจากแหล่งผลิตต้นกล้าที่ถูกต้องตรงตามพันธุ์ ต้องซื้อจากแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร กลุ่มควนสตอปันสุข ได้สอบถามเรื่องการขอรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งคุณฤทธิรงค์ ศรีสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้แนะนำขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 8 ข้อ ได้แก่ 1. เรื่องน้ำที่ใช้ 2. พื้นที่ปลูก 3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร 4. การจัดการคุณภาพก่อนการเก็บเกี่ยว 5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 6. การพักผลผลิต การขนย้ายในแปลง 7. สุขลักษณะส่วนบุคคล 8. บันทึกข้อมูลและการตามสอบ และกลุ่มวังสวรรค์ชายแดน ขอคำแนะนำเรื่องการปลูก ดูแลรักษากาแฟ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล โดยคุณธนวัฒน์ รักษะโบ๊ะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้แนะนำการปลูกกาแฟ ควรปลูก ปลูกช่วงต้นฝน วางกล้ากาแฟลงในหลุมปลูก ให้โคนต้นเสมอปากหลุม แล้วกลบดิน สำหรับกาแฟโรบัสต้าเป็นพืชผสมข้าม ควรปลูกอย่างน้อย 3 สายพันธุ์ โดยปลูกสลับแถว แนะนำปลูกร่วมกับสวนผลไม้ได้และปลูกกลางแจ้งก็ได้ นอกจากนี้แนะนำการทำชาดอกกาแฟ จะเลือกเก็บดอกกาแฟหลังออกดอก ในวันที่ 3-4 นำมาเลือกสิ่งปนเปื้อนออก แล้วนำไปตากแดดประมาณ 1-2 แดด หลังจากนั้นนำมาคั่วด้วยไฟอ่อนเพื่อฆ่าเชื้อ ประมาณ 3-5 นาที แล้วบรรจุลงซองซิปเพื่อนำไปชงเป็นชาดอกกาแฟพร้อมดื่ม
4. กิจกรรมสาธิตและให้ความรู้ วันนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูลได้สาธิตการแปรรูปกาแฟที่ปลูกภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล เป็นกาแฟสด “อเมริกาโน่ร้อนและอเมริกาโน่เย็น” ให้ทุกท่านได้ชิม โดยเป็นกาแฟแบบคั่วกลางและคั่วเข้ม ทุกท่านให้ความสนใจและสอบถามข้อมูลการแปรรูป ซึ่งคุณชานนท์ เงินนาค นักวิชาการเกษตร ได้ให้ข้อมูลการคัดเลือกเมล็ดกาแฟก่อนที่เข้าสู่กระบวนการทำกาแฟสด เพื่อให้ได้กาแฟที่มีคุณภาพดี นอกจากนี้ วันนี้มีกิจกรรมหว่านปอเทืองสามัคคีในพื้นที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล โดยนางสาวรัตนาภรณ์ เพชรจำรัส นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้แนะนำการปลูกปอเทืองในการปรับปรุงดิน ต้นปอเทือง เป็นพืชที่มีคุณสมบัติในการบำรุงดิน และเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีมากในการปรับปรุงดินให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ การปลูกแบบหว่าน นิยมใช้เมล็ดประมาณ 3-5 กิโลกรัม/ไร่ หลังการปลูกแล้ว ประมาณ 50 -60 วัน ปอเทืองจะเริ่มออกดอก ให้ไถกลบปอเทืองใช้เป็นปุ๋ยพืชสด เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีไนโตรเจนสูง และวันนี้มีกิจกรรมปลูกต้นพะยอมร่วมกัน ซึ่งต้นพะยอมเป็นต้นไม้ประจำกรมวิชาการเกษตร ได้รับการอนุเคราะห์ต้นกล้าจากสถานีเพาะชำกล้าไม้สตูล
5. กิจกรรมการรับประทานอาหารร่วมกัน วันนี้สมาชิกกลุ่มควนโดนรวมใจ ควนสตอปันสุขและวังสวรรค์ชายแดน ได้นำ ผักสดจากสวน ได้แก่ มะเขือ ถั่วฝักยาว ยอดมะม่วงหิมพานต์ ยอดหมุย สะตอ กระเจี๊ยบเขียว ยอดมะกอกป่า ชะอม ผักชีล้อม ยอดมันปู ผักโขมลวก ผลไม้จากสวน ได้แก่ สละอินโด สละสุมาลี มังคุด ส้มเขียวหวาน ขนมต่างๆ เครื่องดื่มต่างๆ วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านปลัดพรรณี เพชรบุรีปลัดอาวุโส อำเภอควนโดน นำข้าวและแกง ใส่ปิ่นโต มาร่วมกิจกรรม ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองกำลังเทพสตรี ที่ 404 นำน้ำชาเขียวและน้ำส้มมาร่วมกิจกรรม สถานีเพาะชำกล้าไม้สตูล นำน้ำส้ม และกล้าไม้ใช้สอย มาร่วมกิจกรรม สถานีพัฒนาที่ดินสตูล นำน้ำหมักชีวภาพและเมล็ดพันธุ์ปอเทือง มาร่วมกิจกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน นำสละสุมาลี มาร่วมกิจกรรม ปศุสัตว์อำเภอ นำขนมมาร่วมกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน นำขนมและแกงมาร่วมกิจกรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ควนโดน เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม มารับประทานร่วมกัน เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ สร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในกลุ่มชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรพืชผสมผสาน (DOA Smart Community) ของอำเภอควนโดน ปิดเวทีวิจัยสัญจรเชื่อมโยงระหว่างชุมชน ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล นัดหมายเวทีวิจัยสัญจรเชื่อมโยงระหว่างชุมชน ครั้งที่ 2 ณ ม.10 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *