ข่าวกิจกรรม

ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามแผนงาน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565  นายเชื่อง ชาตอริยะกุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ ลงพื้นที่ประชุม ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามแผนงาน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “กิจกรรมผักปลอดภัย ตลาดสดใส เสริมรายได้ให้ชุมชน” โดยมีนางสาวบุญณิศา ฆังคมณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา พร้อมด้วยนางสาวนพวรรณ นิลสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักผลไม้ปลอดภัย อ.จะนะ จ.สงขลา