ข่าวกิจกรรม

รายงานการปฏิบัติงานตรวจทุเรียนส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2565

ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2565 นางอารีรัตน์ พระเพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศวพ.อุตรดิตถ์ ร่วมตรวจโรงคัดบรรจุทุเรียน เพื่อส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ด่านเชียงแสน ในพื้นที่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2565 มีปริมาณผลผลิตที่ส่งออก ผ่านด่านตรวจพืช 3 ด่าน ดังนี้

  1. ด่านตรวจพืชเชียงของ จำนวน 22,610 กล่อง ปริมาณ 537,284.50 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 26,527,860.66บาท
  2. ด่านตรวจพืชลาดกระบัง จำนวน 930 กล่อง ปริมาณ 17,670 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 3,000,000 บาท
  3. ด่านตรวจพืชนครพนม จำนวน 3,840  กล่อง ปริมาณ 71,937 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 6,831,12 บาท
    รวมทั้งสิ้น จำนวน 27,380 กล่อง ปริมาณ 626,891.50 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า  36,359,811.78 บาท

รวมตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน – 5 ตุลาคม 2565 ส่งออกทั้งหมด จำนวน  536,513 กล่อง ปริมาณ 11,611,839 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า  1,177,291,832.68 บาท