ดาวน์โหลด

  1. ข้อมูลระบบ ISO/IEC 17043
  2. ผลการปฏิบัติงาน 2559
  3. แบบฟอร์มใบนำส่งตัวอย่างปุ๋ยวิเคราะห์
  4. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง อัตราค่าวิเคราะห์และทดสอบวัตถุตัวอย่าง พ.ศ. ๒๕๖๑
  5. ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ กปผ.2560
  6. มาตรฐานการให้บริการของห้องปฏิบัติการปุ๋ย
  7. วิธีวิเคระห์ปุ๋ยชีวภาพ
  8. ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
  9. คำแนะนำการทดลองสารพิษตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตร
  10. คู่มือการใช้บริการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืช ดิน น้ำ คุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุมีพิษการเกษตรและสารสกัดธรรมชาติ