ดาวน์โหลด

 1. ข้อมูลระบบ ISO/IEC 17043
 2. ผลการปฏิบัติงาน 2559
 3. แบบฟอร์มใบนำส่งตัวอย่างปุ๋ยวิเคราะห์
 4. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง อัตราค่าวิเคราะห์และทดสอบวัตถุตัวอย่าง พ.ศ. ๒๕๖๑
 5. ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ กปผ.2560
 6. มาตรฐานการให้บริการของห้องปฏิบัติการปุ๋ย
 7. วิธีวิเคระห์ปุ๋ยชีวภาพ
 8. ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
 9. คำแนะนำการทดลองสารพิษตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตร
 10. คู่มือการใช้บริการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืช ดิน น้ำ คุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุมีพิษการเกษตรและสารสกัดธรรมชาติ
 11. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน