เกี่ยวกับศูนย์

 การบริหารและการจัดการองค์กร

ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่  เป็นศูนย์วิจัยเครือข่ายของ  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  2548 โดยการเปลี่ยนจากสถานียางคลองท่อม  เป็นศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ มีพื้นที่ 1,530 ไร่ พื้นที่ใช้ประโยชน์ดังนี้

 1. อาคารสำนักงานของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ พื้นที่จำนวน  210  ไร่
 2. แปลงทดลอง พื้นที่จำนวน  614  ไร่
 3. อ่างเก็บน้ำ พื้นที่จำนวน  47  ไร่
 4. แปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่จำนวน  27  ไร่
 5. พื้นที่ว่าง ป่าต้นน้ำ  ลำธาร-ลุ่มน้ำ-ภูเขา  พื้นที่จำนวน  632  ไร่
หน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานวิจัยและพัฒนา งานผลิตพันธุ์พืชบริการเกษตรกร งานจัดการองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีงาน โครงการเฉพาะ โดยงานที่รับผิดชอบมีทั้งในส่วนของงานปาล์มน้ำมัน และยางพารา

ที่ตั้งและการสื่อสาร

                   เลขที่ 68 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ. กระบี่  81120

                   โทรศัพท์  075-818143

                   โทรสาร   075-818144

                   E-mail: Krabi2@doa.in.th/Krabi_oilpalm@hotmail.com

                   ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 075-818143

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งเหนือ 7 องศา 54 ลิปดา และเส้นแวงตะวันออก 94 องศา 10 ลิปดา  ในภาคใต้ของประเทศไทยทางฝั่งตะวันตก ริมฝั่งทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ราบขนานกับถนนเพชรเกษม สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  ระหว่าง       16 – 40 เมตร พื้นที่ด้านหลังศูนย์ฯ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกนั้น มีลักษณะเป็นเนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 60 – 80 เมตร มีลำธารไหลผ่านพื้นที่ของศูนย์ฯ ส่วนหน้าใช้ประโยชน์เป็นอ่างเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร

สภาพอากาศ

          สภาพภูมิอากาศมีความคล้ายคลึงกับสภาพอากาศโดยทั่วไปของภาคใต้ที่อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งออกเป็น 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝนและฤดูร้อน ฤดูฝนมี 2 ระยะ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน และเดือนกันยายน – ธันวาคม

เส้นทางการคมนาคม

– ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ ตั้งอยู่บนเส้นทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม ห่างจากอำเภอคลองท่อม  6 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกระบี่ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 กระบี่ – ตรัง เป็นระยะทาง 45 กิโลเมตร

          – การเดินทางโดยรถยนต์ประจำทาง สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ประจำทางปรับอากาศสาย  ตรัง – ภูเก็ต, หาดใหญ่ – ภูเก็ต, สตูล – ภูเก็ต, กระบี่ – เกาะลันตา จากสถานีขนส่งกระบี่ใช้ระยะเวลาประมาณ 30-40 นาที

โครงสร้างอัตรากำลัง

อัตรากำลังปี 2561 ของศูนย์ฯ มีดังนี้ ข้าราชการ 6 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน พนักงานราชการเลือกสรร 13 คน  พนักงานเอื้ออาทร 8 คน คนงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 17 คน  ลูกจ้างชั่วคราวรายวันงบเงินทุนหมุนเวียนยางพารา 13 คน  ลูกจ้างกรีดยาง 6 รวมทั้งหมด 62 คน (ตารางที่ 1,2) อัตรากำลังปี 2561  ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่

ตารางที่ 1 อัตรากำลังข้าราชการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่แบ่งตามตำแหน่งงาน ปี 25560

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1.  นางสาวกาญจนา  ทองนะ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่
ฝ่ายบริหารทั่วไป
2.  นางกันธิชา  ศุภศรี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
กลุ่มวิชาการ
3. นางสาวอุษา  ชูรักษ์
4. นางสาวรุจิรา  สุขโหตุ
5. นางสาวสุภาวดี  นาคแท้
6. นายสันติชัย  นวลศ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

 ตารางที่ 2 อัตรากำลังของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
ตำแหน่งอัตราตำแหน่งอัตรา ตำแหน่งอัตรา
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
1พนักงานการเกษตรระดับ ส31นักวิชาการเกษตร 4
นักการจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
1พนักงานตรวจจำแนกพันธุ์ยางระดับ ส2 1เจ้าพนักงานการเกษตร3
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2พนักงานทดลองการเกษตรระดับ ส2 1คนงานทดลองการเกษตร
(เอื้ออาทร)
7
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
1เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
เจ้าพนักงานการเกษตร
ปฏิบัติงาน
1เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
พนักงานประจำห้องทดลอง 3
คนงานจ้างเหมาบริการ 16
คนงานจ้างเหมาบริการ
งบกองทุนวิจัยฯ
10
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินทุน 11
คนงานกรีดยาง 6
รวม 6 รวม3 รวม 64
รวมทั้งหมด 73

 หน้าที่รับผิดชอบและการแบ่งส่วนราชการ

          การปรับปรุงหน่วยงาน และระบบงานภายในกรมวิชาการเกษตร ตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ 360/2552 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552 ให้ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ เป็นศูนย์วิจัยเครือข่ายอยู่ในสังกัดสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กำหนดให้มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชไร่เศรษฐกิจ/ พืชทดแทนพลังงาน ที่รับผิดชอบตามแผนงาน และโครงการของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน แบ่งงานภายในดังนี้

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ บุคลากร และงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร และงานธุรการทั่วไป
 2. กลุ่มวิจัยมีหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชไร่เศรษฐกิจ/พืชทดแทนพลังงานที่รับผิดชอบตามแผนงานโครงการของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการประสานงานแผนงานวิชาการเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่าย และวัสดุ บุคลากร การจัดการสวนและดูแลรักษาแปลงทดลอง ระบบการจัดเก็บข้อมูล  ตลอดจนงานธุรการ งานการเงิน พัสดุ งานยานพาหนะ และงานซ่อมบำรุง ให้บริการด้านการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรต่าง ๆ แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการและควบคุมการผลิต ได้แก่ กิ่งตายางพันธุ์ดี และต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

การบริหาร/การควบคุมและกำกับ ซึ่งประกอบด้วย7 งาน มีรายละเอียดต่อไปนี้

 1. งานธุรการและบุคลากร
 2. งานการเงินและบัญชี
 3. งานพัสดุ
 4. งานยานพาหนะ
 5. งานซ่อมบำรุง
 6. งานไร่นา
 7. งานรักษาความปลอดภัย

งานธุรการและแผนงาน เป็นงานที่สนับสนุนการบริหารงานของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ควบคุมโดยฝ่ายบริหารทั่วไป

 • ทำหน้าที่เสนอความเห็นชอบหนังสือรับ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อช่วยในการพิจารณา ควบคุม ติดตามตรวจสอบ และโต้ตอบหนังสือ ทำหน้าที่จัดเก็บ หนังสือ
 • ทำหน้าที่ร่าง/โต้ตอบ ควบคุม ดูแล ค้นหา ทำใบนำส่งไปรษณีย์รับผิดชอบงานรับ-ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ร่าง ออกประกาศศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่
 • ร่าง พิมพ์คำสั่งศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่
 • ควบคุมการลา ตรวจสอบวันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย