ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ : นางสาวกาญจนา ทองนะ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง :  พฤศจิกายน 2560 – ปัจจุบัน

ชื่อ : นายสุริยะ คงศิลป์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง :  2553 – 2560

ชื่อ : นายสุจินต์ แม้นเหมือน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 2548 – 2553

รายนามตำแหน่ง ระยะเวลา
นายสมพร  พันธ์พณาสกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ 2546 – 2548
นายประสิทธิ์  เสือปาน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ 2545 – 2546
นายวีระพงศ์  ตันอภิรมษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ 2537 – 2544
นายรังสี  วัฒนะ หัวหน้าสถานีการยาง2516 – 2537
นายดิลก  ชำนาญกุล หัวหน้าสถานีการยาง 2509 – 2516
นายสุจริต  พรหมเดช หัวหน้าสถานีการยาง 2504 – 2509
นายชอบ  ไชยพร หัวหน้าสถานีการยาง 2504
ส.ต.ต.จำเริญ เพชรประสิทธิ์ ผู้บุกเบิก2399 – 2504