วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางวัลลีย์ อมรพล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง นางสาวสุวลักษณ์ ศันสนีย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายภานุวัฒน์ มูลจันทะ นักวิชาการเกษตรชำนาญ เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับฟังการอบรมการบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร การบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 

You missed